"zaryzykować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaryzykować" po polsku

zaryzykować

czasownik
 1. chance , *****
  • zaryzykować, podjąć ryzyko
   If you don't chance, you won't know. (Jeżeli nie podejmiesz ryzyka, to nigdy się nie dowiesz.)
   You have to chance if you want to win. (Musisz zaryzykować, jeśli chcesz wygrać.)
 2. dare **
 3. chance one's arm
 4. take a chance
  • zaryzykować, podjąć ryzyko
   I think you should take a chance. (Myślę, że powinieneś podjąć ryzyko.)
 5. chance one's luck
 6. play the odds
phrasal verb
 1. venture into something , venture on something
idiom
 1. take one's chances , także: take chances
 2. throw the dice , roll the dice  
  link synonim: Roll the die
 3. take pot luck British English , take potluck American English
 4. stick one's neck out
 1. Roll the die  
  Słowo "die" (kostka) jest słowem w liczbie pojedynczej. Liczba mnoga to "dice". Słowo "dice" często traktowane jest również jako liczba pojedyncza tego słowa. Popularniejszą wersją tego wyrażenia jest "roll the dice".
  link synonim: throw the dice
czasownik
 1. chance something *****  
  He chanced his life that day. (On ryzykował swoje życie tamtego dnia.)
  She is not willing to chance her apartment. (Ona nie jest skłonna zaryzykować swoje mieszkanie.)
czasownik
 1. risk *****   [przechodni]
  I don't want to risk losing my money. (Nie chcę ryzykować straty moich pieniędzy.)
  They look down on us, and we risk our lives for them. (Kpią sobie z nas, a my ryzykujemy dla nich życiem.)
 2. stake ***  
  Do you want us to stake our lives on that? (Czy chcesz, żebyśmy ryzykowali życiem dla tego?)
  I've staked my whole future on the success of this plan. (Zaryzykowałem całą moją przyszłość za sukces tego planu.)
 3. adventure **
  • ryzykować, podejmować ryzyko
   It's dangerous, I don't want to adventure. (To niebezpieczne, nie chcę podejmować ryzyka.)
   I adventured and I lost everything. (Zaryzykowałem i straciłem wszystko.)
 4. hazard **
 5. gamble *
 1. run the risk  
  We cannot run the risk of losing our best customer. (Nie możemy ryzykować utraty naszego najlepszego klienta.)
idiom
 1. press one's luck  
  I wouldn't press my luck like that. (Nie ryzykowałbym tak.)
  I like to press my luck. (Lubię ryzykować.)
 2. put one's head above the parapet , stick one's head above the parapet  
 3. run the hazard  
 4. take one's life in one's hands
 5. put one's neck in the noose
 6. go out on a limb

"zaryzykować" — Słownik kolokacji angielskich

take chances kolokacja
Popularniejsza odmiana: take a chance
 1. take czasownik + chance rzeczownik = zaryzykować, ryzykować
  Bardzo silna kolokacja

  He took a chance and moved the car into the business park.

  Podobne kolokacje:
take one's chances kolokacja
Popularniejsza odmiana: take a chance
 1. take czasownik + chance rzeczownik = zaryzykować, ryzykować
  Bardzo silna kolokacja

  He took a chance and moved the car into the business park.

  Podobne kolokacje:
take a chance kolokacja
 1. take czasownik + chance rzeczownik = zaryzykować, podjąć ryzyko
  Zwykła kolokacja

  He took a chance and moved the car into the business park.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo