"użycie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "użycie" po polsku

użycie

rzeczownik
 1. use *****
  • użycie, użytek, użytkowanie [niepoliczalny]
   This room is not in use. (Ten pokój nie jest w użyciu.)
   Nowadays computers are in use all the time. (W dzisiejszych czasach komputery są w ciągłym użyciu.)
   Try to make good use of this English course. (Postaraj się zrobić dobry użytek z tego kursu języka angielskiego.)
   They have free use of the swimming pool by the hotel. (Przysługuje im darmowe użytkowanie basenu przy hotelu.)
 2. application ***
  • zastosowanie, użycie [policzalny lub niepoliczalny]
   3D printing has many practical applications in everyday life. (Drukowanie 3D ma wiele praktycznych zastosowań w codziennym życiu.)
   What is the application of the device? (Jakie jest zastosowanie tego urządzenia?)
   It has many practical applications. (To ma wiele zastosowań praktycznych.)
 3. usage *
 4. employment ***   oficjalnie [niepoliczalny]
  Employment of dirty tools may end in an infection. (Użycie brudnych narzędzi może skończyć się zakażeniem.)
  The employment of new solutions resulted in higher income. (Użycie nowych rozwiązań spowodowało wyższy dochód.)
obrazek do "use" po polsku
czasownik
 1. use *****   [przechodni]
  I've never used this program before. (Nigdy wcześniej nie używałem tego programu.)
 2. apply ****
  • stosować, zastosować, używać [przechodni]
   We can apply this solution in different situations. (Możemy zastosować to rozwiązanie w różnych sytuacjach.)
   We won't really be able to apply it until it's completed. (Dopóki nie będzie kompletna, nie możemy jej zastosować.)
   It is therefore unacceptable to want to apply them in private companies. (Nie można zatem akceptować zamiaru stosowania ich w prywatnych przedsiębiorstwach.)
 3. exert *
 4. touch ****   [przechodni]
  Do not touch my computer. (Nie używaj mojego komputera.)
  He touched my toothbrush! (On użył mojej szczoteczki!)
 5. occupy **
  • zajmować, używać (np. pokój, siedzenie, łóżko) [przechodni]
   Stop occupying the armchair and let this old lady sit. (Przestań zajmować fotel i pozwól usiąść tej starszej pani.)
   I occupy a small room on the second floor. (Zajmuję mały pokój na drugim piętrze.)
 6. operationalize American English , operationalise British English
czasownik
 1. put to use

Powiązane zwroty — "użycie"

rzeczownik
przymiotnik
użytkowy = applied +4 znaczenia
użyteczny = useful +5 znaczeń
używany = used +3 znaczenia
phrasal verb
idiom
czasownik

powered by  eTutor logo