"zastosowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zastosowanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

zastosowanie

rzeczownik
 1. use *****
  • zastosowanie, użytek, wykorzystanie [COUNTABLE]
   What is the use of this item? (Jakie jest zastosowanie tego przedmiotu?)
   I consider reading a good use of my time. (Uważam czytanie za dobrze wykorzystanie mojego czasu.)
 2. purpose ****   [UNCOUNTABLE]
  What's the purpose of this object? (Jakie ten przedmiot ma zastosowanie?)
 3. application ***
  • zastosowanie, użycie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   3D printing has many practical applications in everyday life. (Drukowanie 3D ma wiele praktycznych zastosowań w codziennym życiu.)
   What is the application of the device? (Jakie jest zastosowanie tego urządzenia?)
   It has many practical applications. (To ma wiele zastosowań praktycznych.)
 4. deployment *
 5. usage *
 6. adhibition
rzeczownik
 1. compliance ** , compliancy American English
  • zastosowanie się, stosowanie się, podporządkowanie się [UNCOUNTABLE]
   Sharper satellite images help to verify compliancy with agricultural regulations. (Wyraźniejsze zdjęcia satelitarne pomagają zweryfikować stosowanie się do przepisów w zakresie rolnictwa.)
   Compliance with international law must be a priority for all the parties involved. (Stosowanie się do prawa międzynarodowego musi stanowić priorytet dla wszystkich stron.)
 2. complying
czasownik
 1. apply ****
  • stosować, zastosować, używać [TRANSITIVE]
   We can apply this solution in different situations. (Możemy zastosować to rozwiązanie w różnych sytuacjach.)
   We won't really be able to apply it until it's completed. (Dopóki nie będzie kompletna, nie możemy jej zastosować.)
   It is therefore unacceptable to want to apply them in private companies. (Nie można zatem akceptować zamiaru stosowania ich w prywatnych przedsiębiorstwach.)
idiom
 1. put in place, put into place
czasownik
 1. apply ****
  • obowiązywać, mieć zastosowanie (o przepisach, regułach) [TRANSITIVE]
   Under specific circumstances, some rules do not apply. (Pod pewnymi warunkami niektóre zasady nie obowiązują.)
   This is about a financial system which will apply for quite a period of time. (Chodzi o system finansowy, który obowiązywać będzie przez dość długi czas.)

Powiązane zwroty — "zastosowanie"

czasownik
przymiotnik
phrasal verb
rzeczownik
inne