BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"quote" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "quote" po angielsku

quote **
quotation * , quot. (skrót)
citation *

XHTML offers two elements for quotes ...
rzeczownik
 1. cytat [COUNTABLE]
  a citation
  He did not trouble to correct the quotation. (On nie kłopotał się, żeby poprawić ten cytat.)
  'It was only a quotation,' said Jack. ("To był tylko cytat", powiedział Jack.)
  What's your favourite quote from this book? (Jaki jest twój ulubiony cytat z tej książki?)
  Do you know where this quote is from? (Wiesz skąd jest ten cytat?)
  You need a citation of a source in such paper. (W takiej pracy potrzebujesz cytatu z jakiegoś źródła.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

quote ***

The Measure the House
czasownik
 1. cytować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  I quoted Shakespeare in this essay. (Zacytowałem Szekspira w tym wypracowaniu.)
  John asked the local newspaper not to quote him. (John poprosił lokalną gazetę, aby go nie cytować.)
  I was quoted in a local newspaper. (Zostałem zacytowany w lokalnej gazecie.)
 2. powoływać się (na coś) [TRANSITIVE]
  While arguing with me he quoted my own words. (Podczas kłótni ze mną, on powoływał się na moje własne słowa.)
  I'll quote you while talking about success. (Powołam się na ciebie podczas mówienia o sukcesie.)
 3. przytaczać [TRANSITIVE]
  I'd like to quote the words my father said to me. (Chciałbym przytoczyć słowa, które wypowiedział do mnie mój ojciec.)
  He likes to quote boring anectodes. (On lubi przytaczać nudne anegdoty.)
 4. wyceniać [TRANSITIVE]
  The real estate agent quoted a million dollars for this house. (Agent nieruchomości wycenił ten dom na milion dolarów.)
  They quoted the lost painting for half a million. (Oni wycenili zaginiony obraz na pół miliona.)
 5. podawać kurs, notować [TRANSITIVE]
  The business news always quotes all the stocks. (Wiadomości biznesowe zawsze podają kurs wszystkich akcji.)
 6. cytować, przytaczać (czyjeś słowa) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  My teacher always quotes from Paulo Coelho. (Mój nauczyciel zawsze cytuje Paula Coelho.)
  She is constantly quoting Marilyn Monroe. (Ona cały czas cytuje Marilyn Monroe.)
 7. podawać (o informacji) [TRANSITIVE]
  The police doesn't want to quote any information. (Policja nie chce podawać żadnych informacji.)
  They didn't quote the name of the killer. (Nie podali imienia zabójcy.)
 8. podawać za przykład, przytaczać jako przykład [TRANSITIVE]
  He quoted me as an example of good behaviour. (On podał mnie za przykład dobrego zachowania.)
  The teacher quoted me as a person with perfect grades and behaviour. (Nauczyciel podał mnie za przykład osoby z idealnymi ocenami i zachowaniem.)
 9. wyceniać, podawać cenę (np. produktu, usługi) [TRANSITIVE]
  The jeweler quoted my ring. (Jubiler wycenił mój pierścionek.)
  I can quote this painting for free. (Mogę wycenić ten obraz za darmo.)
 10. notować (o udziałach, spółkach na giełdzie) [TRANSITIVE]
  He sold his stocks after they quoted high enough to be profitable. (On sprzedał swoje akcje po tym, jak zanotowały tak wysoko, żeby mieć z tego zysk.)
 11. cytuję spoken [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He said, and I quote: "I will be there". (On powiedział, cytuję: "będę tam".)
  Can you quote exactly what he said? (Czy możesz dokładnie zacytować co on powiedział?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wycena [COUNTABLE]
  I disagree with the quote. (Nie zgadzam się z wyceną.)
  The quote of this artefact is difficult. (Wycena tego artefaktu jest trudna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "quote"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
inne
przysłówek
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo