"cytować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cytować" po polsku

cytować

czasownik
 1. quote ***
  • cytować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I quoted Shakespeare in this essay. (Zacytowałem Szekspira w tym wypracowaniu.)
   John asked the local newspaper not to quote him. (John poprosił lokalną gazetę, aby go nie cytować.)
   I was quoted in a local newspaper. (Zostałem zacytowany w lokalnej gazecie.)
  • cytować, przytaczać (czyjeś słowa) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   My teacher always quotes from Paulo Coelho. (Mój nauczyciel zawsze cytuje Paula Coelho.)
   She is constantly quoting Marilyn Monroe. (Ona cały czas cytuje Marilyn Monroe.)
 2. cite ***
 3. reference *** , ref. (skrót)
  • odwołać się, cytować written
   To support his thesis, he referenced to Plato. (Aby podeprzeć swoją teorię, on cytował Platona.)
   Do you know that Francis Underwood references in his soliloquies to Shakespeare? (Czy wiesz, że Francis Underwood odwołuje się w swoich solilokwiach do Szekspira?)
 4. adduce

powered by  eTutor logo