"najnowszy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "najnowszy" po polsku

najnowszy

przymiotnik
 1. recent , *****
  • najnowszy, niedawny, ostatni
   happening not long ago
   I need to see the most recent message they received. (Muszę zobaczyć najnowszą wiadomość, jaką otrzymali.)
   She has not had an easy job in recent weeks. (Nie miała ona łatwego zadania w ostatnich tygodniach.)
   link synonim: neoteric
 2. latest ***
  • najnowszy, najświeższy, ostatni
   Have you heard the latest news? (Słyszałeś najnowsze wiadomości?)
   His latest film is very funny. (Jego najnowszy film jest bardzo zabawny.)
   Have you seen his latest film? (Czy widziałeś jego ostatni film?)
 3. high-tech **
  • najnowocześniejszy, najnowszy
   iPhone 7 is a high-tech smartphone. (iPhone 7 to najnowocześniejszy smartfon.)
 4. up-to-the-minute
 5. leading-edge
przymiotnik
 1. new , *****
  • nowy (niedawno stworzony, niedawno przybyły, niedawno nabyty)
   Please, welcome your new classmate, Kate. (Proszę, przywitajcie waszą nową koleżankę, Kate.)
   link synonim: neoteric
  • nowy (inny od poprzedniego)
   Is this your new girlfriend? She's gorgeous! (Czy to twoja nowa dziewczyna? Jest prześliczna!)
   This new furniture arrangement is completely inconvenient. (To nowe ułożenie mebli jest całkowicie niewygodne.)
   This is the new version of the program. (To jest nowa wersja programu.)
  • nowy (nieużywany)
   I bought a new computer. (Kupiłem nowy komputer.)
  • nowy (nieznany wcześniej)
 2. fresh ****
  • nowy (zastępujący coś starego)
   I've bought some fresh flowers, because I threw out the old ones. (Kupiłem nowe kwiaty, bo wyrzuciłem te stare.)
   I've changed your sheet to a fresh one. (Zmieniłam ci prześcieradło na nowe.)
  • nowy, świeży (np. pomysł)
   We need some fresh ideas. (Potrzebujemy trochę świeżych pomysłów.)
   We're looking for somebody with fresh ideas. (Szukamy kogoś ze świeżymi pomysłami.)
  • nowy, niedawny, świeży
   The scar on his face is still fresh. (Blizna na jego twarzy jest wciąż świeża.)
   It's a fresh topic, you should write an article about it. (To świeży temat, powinieneś napisać o tym artykuł.)
   link synonim: recent
 3. original ****
  • oryginalny, nowy
   I thought my idea was original. (Myślałem, że mój pomysł był oryginalny.)
   His approach to that topic is very original and innovative. (Jego podejście do tego tematu jest bardzo oryginalne i innowacyjne.)
 4. novel ***
  • nowatorski, oryginalny, nowy
   Your ideas are quite novel. (Twoje pomysły są dość nowatorskie.)
   Designers want to make novel things. (Projektanci chcą tworzyć nowatorskie rzeczy.)
 5. incoming *
 6. emergent
 7. nouveau , także: nouveaux  
 8. restyled
 9. freshly minted , newly minted
 10. neoteric
 11. nouvelle
rzeczownik
 1. new kid on the block
 2. yardbird
rzeczownik
 1. somebody new *****  
  Did you meet somebody new at school? (Czy poznałaś kogoś nowego w szkole?)
  Do you need me to train somebody new? (Chcesz, żebym uczyła kogoś nowego?)

Powiązane zwroty — "najnowszy"

przymiotnik
rzeczownik
przysłówek
nowo = newly +1 znaczenie
czasownik
odnowić = renew +7 znaczeń
odnawiać = revive +6 znaczeń
ponawiać = resume +1 znaczenie
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo