"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. shown wearing = pokazane noszenie shown wearing
  • He is also shown wearing a cape made of molten rock.
  • He is usually shown wearing pants that are too short.
  • He is often shown wearing a Phrygian cap on his head.
  • In one of the character arts, he is shown wearing a bunny suit.
  • He is shown wearing a shirt with a "K" on it.
  • In certain trailers, she is shown wearing what might be a wedding ring.
  • He is always shown wearing a sandwich board on him.
  • His horse is shown only wearing armour from the front.
  • He is always shown wearing blue clothes and a hat.
  • He was shown on local television wearing a neck brace in the days after the incident.
2. depicted wearing = przedstawione noszenie depicted wearing
4. pictured wearing = wyobrażone sobie noszenie pictured wearing
5. portrayed wearing = przedstawione noszenie portrayed wearing
(9) mind, tend, plan
Kolokacji: 3
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.