"reputacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "reputacja" po polsku

reputacja

rzeczownik
 1. reputation *** , rep (skrót) ***
  • renoma, reputacja, opinia, konduita [policzalny]
   the opinion that people have about somebody or something
   I want us to live up to the reputation of the city. (Chcę, żebyśmy utrzymali reputację tego miasta.)
   This school has a bad reputation. (Ta szkoła ma złą renomę.)
   President Bush lost his rep when he failed to fulfil his promises. (Prezydent Bush zaczął tracić reputację, gdy nie udało mu się dopełnić obietnic.)
   Is it better to lose face or rep? (Lepiej jest stracić twarz czy reputację?)
   link synonimy: good name, name
 2. standing **
  • pozycja (społeczna), poważanie, reputacja [niepoliczalny]
   They'll keep us in good standing with the king still. (Nadal będą nas utrzymywać w wysokim poważaniu u króla.)
   He doesn't talk to people of lower social standing. (On nie rozmawia z ludźmi o niższej pozycji społecznej.)
 3. goodwill
  • reputacja, renoma firmy [niepoliczalny]
   Your company can earn some goodwill through better customer service. (Twoja firma może uzyskać trochę dobrej reputacji przez lepszą obsługę klienta.)
   This publicity stunt has earned them a lot of goodwill. (Ten chwyt marketingowy dał im sporą renomę.)
 4. character ****
  • reputacja (opinia o kimś) oficjalnie [niepoliczalny]
   She takes care of her character. (Ona dba o swoją reputację.)
   This boy has a bad character. (Ten chłopiec ma złą reputację.)
 5. repute
 6. loos

powered by  eTutor logo