BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"translate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

translate czasownik

translate + rzeczownik
Kolokacji: 40
translate texts • translate works • translate books • translate one's words • translate poetry • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
  • He was able to translate works of literature from both languages.
  • She adored him and translated all his works into English.
  • He also translated numerous works of foreign literature, including Japanese.
  • From that time until the late 1980s, he translated approximately 150 foreign works into Korean.
  • He translated many religious works into the language of the Agazi.
  • She instead contributed to her husband's work without recognition, translating his works into English.
  • She translated her husband's works into French, as he did for her.
  • She also has several translated works to her credit.
  • Upon his return to Greece, he began translating works of philosophy.
  • He also translated Baker's theatrical skills and other famous works.
3. translate books = przetłumacz książki translate books
5. translate poetry = przetłumacz poezję translate poetry
6. translate poems = przetłumacz wiersze translate poems
7. translate ideas = przetłumacz pomysły translate ideas
8. translate the Bible = przetłumacz Biblię translate the Bible
9. translate documents = przetłumacz dokumenty translate documents
czasownik + translate
Kolokacji: 7
begin translating • try to translate • help translate • finish translating • start translating • ...
translate + przyimek
Kolokacji: 27
translated into • translated by • translated from • translate to • translate for • ...
translate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 58
literally translate • roughly translate • loosely translated • later translated • translate well • initially translated • translate directly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.