"lock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lock czasownik

lock + rzeczownik
Kolokacji: 30
lock eyes • lock one's arms • lock horns • lock the door • lock one's hands • ...
czasownik + lock
Kolokacji: 8
find locked • keep locked • start locking • avoid locking • remember locking • ...
lock + przyimek
Kolokacji: 37
lock up • locked into • lock down • lock behind • lock onto • lock out • ...
lock + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
locked away • locked together • securely locked • automatically lock • locked tight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
  • The boy was locked away where no one saw him.
  • She is locked away, together with her children, for 15 years.
  • He's got all the evidence locked away in his office.
  • "All locked away because the one she wanted most was over."
  • "I do not want to be locked away inside a building tonight!"
  • I don't want James locked away where he can't help me.
  • She wanted to keep that locked away in her heart for the moment.
  • Here he was, locked away, cut off, and no one would tell him anything.
  • Now they were locked away in the heart of the station.
  • The day passed very slowly for the two women locked away.
3. securely locked = dobrze zamknięty na klucz securely locked
5. locked tight = zamknięty na klucz mocno locked tight

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.