"lock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

lock czasownik

lock + rzeczownik
Kolokacji: 30
lock eyes • lock one's arms • lock horns • lock the door • lock one's hands • ...
czasownik + lock
Kolokacji: 8
find locked • keep locked • start locking • avoid locking • remember locking • ...
lock + przyimek
Kolokacji: 37
lock up • locked into • lock down • lock behind • lock onto • lock out • ...
lock + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
locked away • locked together • securely locked • automatically lock • locked tight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
  • Two men are locked in one together for 25 years.
  • I raised him up with our hands still locked together.
  • That's one of the two times in their lives they aren't locked together.
  • A moment later we were locked together standing, her back to the wall.
  • The two were locked in this room together, with no way out, except death.
  • The two weapons were locked together, and that held her in place just long enough.
  • But now, with the two ships locked together, the moment had come.
  • They stand, locked together, for yet one more time before she breaks away.
  • They were locked together, tearing at each other with their hands.
  • For much of the morning, about 25 other people sat in a line on the sidewalk outside the building, hands locked together.
3. securely locked = dobrze zamknięty na klucz securely locked
5. locked tight = zamknięty na klucz mocno locked tight

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.