"head" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

head czasownik

head + rzeczownik
Kolokacji: 44
head north • head one's way • head northeast • head southeast • head west • head southwest • head the list • head a commission • ...
czasownik + head
Kolokacji: 14
appointed to head • decide to head • named to head • start heading • begin heading • ...
head + przyimek
Kolokacji: 61
head for • head off • head into • head out • head toward • head down • headed by • head towards • head across • head up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
1. head for = kierować się do head for
3. head toward = głowa w kierunku head toward
4. head off = wyjeżdżać, odchodzić head off
5. head out = wyjść, wyruszyć (gdzieś) head out
6. headed by = być na czele przez headed by
7. head towards = głowa w kierunku head towards
8. head down = tracić na wartości (o akcjach, walutach) head down
10. head to = kierować się do head to
  • I'll head to bed myself and talk to him in the morning.
  • The best thing he could do was to turn around now and head back to town.
  • Not a single one of them looks up as I head to the back.
  • Now he decided it was best to head back to land.
  • Why don't you head back to your room and get some sleep?
  • Nor are they the first to head back to the land.
  • They then head to the town by themselves to wait for someone.
  • When students head to college, they expect to learn about the world.
  • They knew that the man would head back to his own family.
  • Probably to head back to their communities and see how they can help out.
11. head up = dowodzić, kierować, zarządzać head up
12. head along = głowa wzdłuż head along
13. head through = głowa całkowicie head through
14. head in = wchodzić gdzieś, kierować się dokądś head in
15. head over = głowa ponad head over
18. head after = głowa potem head after
19. head on = głowa na head on
20. head until = głowa do czasu gdy head until
21. head at = głowa przy head at
22. head under = głowa poniżej head under
23. head during = głowa podczas head during
24. headed since = być na czele od tej pory headed since
25. head off to = głowa daleko aby head off to
26. head away from = głowa z dala od head away from
27. head out into = głowa na zewnątrz do head out into
28. head against = głowa przeciwko head against
29. head out to = głowa na zewnątrz aby head out to
30. head down to = głowa w dół aby head down to
31. head back = skierować się z powrotem (gdzieś) head back
32. head out of = głowa z head out of
33. head up to = głowa do head up to
34. head past = główna przeszłość head past
35. head around = głowa około head around
36. head off in = głowa daleko w head off in
37. head out for = głowa na zewnątrz dla head out for
38. head of = głowa z head of
39. head out on = głowa na zewnątrz na head out on
40. head without = głowa na zewnątrz head without
head + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 74
head straight • head directly • once head • head due • head eastward • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.