TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"common" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

common przymiotnik

common + rzeczownik
Kolokacji: 678
common sense • common symptom • common cause • common practice • common ground • common type • common form • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • I like Clinton because he seems to use a little common sense with what he's doing.
  • As common sense takes hold, however, we need to ask some questions.
  • Good common sense, experience and love are a few of the others.
  • For a moment she almost did, but the cold hand of common sense held her back.
  • Just let her leave while he was still able to use some common sense.
  • Yet common sense isn't enough to stop some of us.
  • George was not going to let go of common sense.
  • On the other hand, maybe he just had a good deal of common sense.
  • Or his common sense will tell him he doesn't need someone like me.
  • "I am here to give him the view of a person with common sense."
4. common practice = powszechny sposób postępowania common practice
5. common ground = płaszczyzna porozumienia, wspólna płaszczyzna, wspólny język common ground
6. common type = wspólny typ common type
7. common form = wspólna forma common form
8. common stock = akcja zwykła common stock
10. common problem = częsty problem, powszechny problem common problem
11. common theme = wspólny temat common theme
13. common interest = wspólny interes common interest
14. common language = język uniwersalny common language
15. common cold = przeziębienie, katar, zakatarzenie common cold
16. common ancestor = wspólny przodek common ancestor
17. common knowledge = wiedza powszechna common knowledge
18. common share = akcja zwykła common share
19. common denominator = wspólny mianownik, cecha wspólna common denominator
20. common method = wspólna metoda common method
21. common goal = wspólny cel common goal
22. common thread = wspólny wątek common thread
23. common enemy = wspólny wróg common enemy
24. common sight = powszechny widok common sight
25. common usage = uzus, uzus językowy common usage
26. common element = wspólny element common element
27. common occurrence = powszechne zdarzenie common occurrence
28. common misconception = błędne przekonanie (ogólnie przyjęte jako prawda) common misconception
30. common currency = coś, co zostało upowszechnione common currency
31. common belief = powszechne przekonanie common belief
32. common complaint = wspólne powództwo common complaint
33. common surname = pospolite nazwisko common surname
34. common folk = wspólni ludzie common folk
36. common experience = wspólne doświadczenie common experience
37. common origin = wspólne źródło common origin
38. common purpose = wspólny cel common purpose
39. Common Plea = Wspólny Apel Common Plea
40. common criminal = pospolity przestępca common criminal
41. common factor = wspólny element common factor
42. common bond = wątek pospolity (zwany też kowadełkowym) common bond
43. common mistake = pospolity błąd common mistake
44. common concern = wspólne zainteresowanie common concern
45. common trait = wspólna cecha common trait
46. common name = pospolita nazwa common name
47. common species = wspólny gatunek common species
48. common term = pospolity termin common term
49. common source = zwykłe źródło common source
50. common reason = wspólny rozsądek common reason
51. common approach = wspólne podejście common approach
52. common standard = wspólna norma common standard
53. common strategy = wspólna strategia common strategy
54. common example = wspólny przykład common example
55. common area = część wspólna, wspólny obszar (dla mieszkańców) common area
56. common disease = pospolita choroba common disease
57. common view = wspólne stanowisko, wspólna opinia common view
58. common soldier = szeregowy common soldier
59. common technique = wspólna metoda common technique
61. common use = powszechne zastosowanie common use
62. common man = zwykły człowiek common man
63. common room = sala ogólnodostępna, świetlica common room
64. common heritage = wspólny spadek common heritage
65. common word = pospolite słowo common word
66. common question = wspólne pytanie common question
67. common pattern = pospolity wzór common pattern
69. common thing = wspólna rzecz common thing
70. common material = wspólny materiał common material
71. common people = zwykli ludzie, przeciętni ludzie common people
72. common way = wspólna droga common way
73. common school = wspólna szkoła common school
74. common land = teren ogólnie dostępny common land
75. common rule = postanowienie sądu wydane bez udziału strony common rule
76. common place = pospolite miejsce common place
77. common ingredient = wspólny składnik common ingredient
79. Common Prayer = modlitwa powszechna (w kościele anglikańskim) Common Prayer
80. common apartment size = wspólna wielkość mieszkania common apartment size
82. common system = wspólny system common system
83. common set = wspólny zbiór common set
84. common time = takt parzysty (np. na cztery, na dwa) common time
85. common understanding = wspólne porozumienie common understanding
86. common one = wspólny common one
87. common ancestry = wspólne pochodzenie common ancestry
88. common border = wspólna granica common border
89. common year = rok zwykły common year
90. common value = wspólna wartość common value
91. common property = nieruchomość wspólna, współwłasność common property
92. common wisdom = wspólna mądrość common wisdom
93. common item = rzecz wspólna common item
94. common ownership = współwłasność common ownership
95. common point = wspólny punkt common point
96. common issue = wspólna kwestia common issue
97. common consent = jednomyślna zgoda common consent
98. common disorder = pospolity nieład common disorder
99. common response = wspólna odpowiedź common response
100. common charge = wspólne oskarżenie common charge
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 119
czasownik + common
Kolokacji: 4
become common • grow common • consider common • find common
przysłówek + common
Kolokacji: 23
most common • increasingly common • fairly common • relatively common • particularly common • especially common • ...
common + przyimek
Kolokacji: 29
common among • common throughout • common in • common during • common to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.