KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"zwyczaje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwyczaje" po polsku

zwyczaje

rzeczownik
 1. mores
 2. way of life
 3. lifeway
boy brushing teeth
rzeczownik
 1. practice *****
  • sposób postępowania, zwyczaj [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Brushing your teeth after every meal should be a common practice. (Mycie zębów po każdym posiłku powinno być powszechnym zwyczajem.)
   It's good practice to be honest with people. (To dobry zwyczaj być szczerym wobec ludzi.)
   She doesn't think that talking about people behind their backs is a bad practice. (Ona nie uważa, że mówienie o ludziach za ich plecami to zły sposób postępowania.)
   link synonimy: custom, praxis
 2. habit ***
  • nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   You see, if one gets a habit, it's so hard to get rid of it. (Widzisz, jeśli ktoś nabierze jakiegoś nawyku, trudno mu potem się go pozbyć.)
   Let's not make a habit of this, all right? (Nie przyzwyczajajmy się do tego, w porządku?)
   Has there been any change in your usual habits? (Czy nastąpiła jakaś zmiana w twoich zwykłych przyzwyczajeniach?)
   link synonimy: custom, practice, praxis
 3. custom **
  • zwyczaj, tradycja, obyczaj [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   You force me to break the custom of our people. (Zmuszasz mnie do złamania tradycji naszego ludu.)
   It's our family custom to eat dinner together. (To nasza rodzinna tradycja, że jemy razem obiad.)
   This custom takes place on each of the nine days before Christmas. (Ten zwyczaj ma miejsce na każdym z dziewięciu dni przed Bożym Narodzeniem.)
  • nawyk, przyzwyczajenie, zwyczaj formal [SINGULAR]
   It's their custom to have a siesta after dinner. (To jest ich przyzwyczajenie, żeby odbywać sjestę po obiedzie.)
   Some people have a custom of sleeping late on weekends. (Niektórzy ludzie mają zwyczaj sypiania do późna w weekendy.)
   Her custom of talking to herself worries me sometimes. (Jej nawyk mówienia do siebie czasami mnie martwi.)
   link synonimy: habit, praxis, practice
 4. usage *
 5. tendency ** , także: tendence
 6. rite *
  • zwyczaj, rytuał
   You'll need it for the rite of exorcism. (Będziesz tego potrzebował do rytuału egzorcyzmów.)
   It is a rite of passage among my people. (U mojego ludu tak wygląda rytuał przejścia.)
 7. pattern ****
  • schemat, wzorzec, zwyczaj (np. zachowań) [COUNTABLE]
   They noticed a pattern in their behaviour. (Oni zauważyli schemat w ich postępowaniu.)
   The same pattern could be seen in another film. (Ten sam schemat można było zauważyć w kolejnym filmie.)
 8. wont ,
 9. praxis
 10. consuetude
 11. practic

Powiązane zwroty — "zwyczaje"

czasownik
przejmować (np. zwyczaje) = import
wpajać (np. zwyczaje, zasady) = implant
konserwować (np. lasy, zwyczaje) = conserve
przyzwyczaić = accustom +2 znaczenia
przysłówek
zazwyczaj = usually +4 znaczenia
zwyczajnie = simply +5 znaczeń
inne
przymiotnik
rzeczownik
inne
idiom

"zwyczaje" — Słownik kolokacji angielskich

way of life kolokacja
 1. life rzeczownik + way rzeczownik = zwyczaje, obyczaje, reguły postępowania
  Zwykła kolokacja

  How long before we start looking for a way of life in which problems don't matter?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo