"wystarczający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystarczający" po polsku

wystarczający

przymiotnik
 1. sufficient **
  • wystarczający, dostateczny
   good enough for a particular purpose
   We have sufficient amount of water for several days. (Mamy wystarczające ilości wody na kilka dni.)
   We don't have sufficient evidence to charge him with murder. (Nie mamy wystarczających dowodów, aby oskarżyć go o morderstwo.)
   The work done at European and national level was not sufficient. (Działania podjęte na szczeblu europejskim i krajowym były niewystarczające.)
 2. adequate **
  • dostateczny, wystarczający
   acceptable in quality or quantity for a particular purpose
   Matthew's reading skills are far from adequate. (Zdolności czytania Matthew są dalekie od wystarczających.)
czasownik
 1. last , *****
  • starczać, wystarczać (na jakiś czas) [przechodni/nieprzechodni]
   We don't have enough food to last us for another month. (Nie mamy wystarczająco jedzenia, żeby wystarczyło nam na kolejny miesiąc.)
   This much money will last me for a month. (Tyle pieniędzy wystarczy mi na miesiąc.)
   I only have one bottle of water and it has to last me all day. (Mam tylko jedną butelkę wody i musi mi wystarczyć na cały dzień.)
 2. suffice
 1. will do ***
  • wystarczać, nadawać się, posłużyć (jako coś)
   I found only a hammer, but it will do. (Znalazłem tylko młotek, ale to wystarczy.)
   I need a piece of metal but a stick will do. (Potrzebuję kawałka metalu, ale patyk się nada.)
   I don't have a white shirt, but that green one will do. (Nie mam białej koszuli, ale ta zielona się nada.)
phrasal verb
 1. hold out , *
 2. go round
  • wystarczać (o czymś)
   This amount of food will have to go round. (Ta ilość jedzenia będzie musiała wystarczać.)
idiom
 1. cut it *
  • dać sobie radę, dać radę (coś zrobić), wystarczać (by coś zrobić), odnieść sukces potocznie
   This situation is stressful and I don't think I'll be able to cut it. (Ta sytuacja jest stresująca i nie wiem, czy dam radę to wytrzymać.)
   Sometimes simple solutions just don't cut it. (Czasami zwyczajne rozwiązania po prostu nie wystarczają.)
   Wyrażenie jest stosowane w negacji.
idiom
 1. fall short  
 2. not cut it