"references" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "references" po angielsku

references **

rzeczownik
 1. referencje, listy referencyjne
  reference letters or other documents which recommend the candidate
  We have checked your references, sir. (Sprawdziliśmy pana referencje.)
  Can you provide us with any references? (Czy może nam pan dostarczyć jakieś referencje?)
 2. materiał źródłowy, piśmiennictwo (zestawienie bibliograficzne cytowanych publikacji)
  link synonim: reference book

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

reference *** , ref. (skrót)

rzeczownik
 1. odniesienie, odwołanie, nawiązanie [policzalny lub niepoliczalny]
  It is such a shame that nobody understood the reference to Mickiewicz in this work. (To taka szkoda, że nikt nie zrozumiał nawiązania do Mickiewicza w tym dziele.)
  The president's speech was full of references to his youth. (Przemówienie prezydenta było pełne nawiązań do jego młodości.)
 2. sprawdzenie [niepoliczalny]
  Please just leave this note for a further reference. (Proszę zostaw tę notatkę dla dalszego sprawdzenia.)
  The dean deals with the reference of these applications. (Dziekan zajmuje się sprawdzaniem tych podań.)
 3. osoba udzielająca referencji [policzalny]
  I asked my university professor to be my reference. (Poprosiłem mojego profesora, żeby był osobą udzielającą mi referencji.)
  I need to find a reference before the end of this month. (Przed końcem tego miesiąca muszę znaleźć osobę, która udzieli mi referencji.)
 4. źródło, materiał [policzalny]
  This historic book is based on a reliable reference dating back from the 15th century. (Ta książka historyczna jest oparta na rzetelnym źródle z XV wieku.)
  You have to give the reference to all of the dates and names. (Musisz podać źródło wszystkich dat i nazwisk.)
 5. indeks (wskazujący na przypis lub objaśnienie) [policzalny]
  References are usually marked with numbers. (Indeksy są zwykle oznaczone liczbami.)
 6. referencja (w programie komputerowym)
  References are used to construct data structures. (Referencje są używane do konstruowania struktur danych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. odwołać się, cytować język pisany
  To support his thesis, he referenced to Plato. (Aby podeprzeć swoją teorię, on cytował Platona.)
  Do you know that Francis Underwood references in his soliloquies to Shakespeare? (Czy wiesz, że Francis Underwood odwołuje się w swoich solilokwiach do Szekspira?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "references"

rzeczownik
czasownik
przyimek
inne