PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"odwołanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odwołanie" po polsku

odwołanie

rzeczownik
 1. reference *** , ref. (skrót)
  • odniesienie, odwołanie, nawiązanie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It is such a shame that nobody understood the reference to Mickiewicz in this work. (To taka szkoda, że nikt nie zrozumiał nawiązania do Mickiewicza w tym dziele.)
   The president's speech was full of references to his youth. (Przemówienie prezydenta było pełne nawiązań do jego młodości.)
 2. withdrawal **
  • odwołanie (np. decyzji) [UNCOUNTABLE]
   The withdrawal of the decision caused many questions. (Odwołanie decyzji wywołało wiele pytań.)
   We have to write a withdrawal, this is unfair. (Musimy napisać odwołanie, to jest niesprawiedliwe.)
 3. appeal ***
  • odwołanie (od jakiejś decyzji) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The unruly student appealed from the headmaster's decision. (Niesforny uczeń odwołał się od decyzji dyrektora.)
   I disagree with this decision, so I will write an appeal. (Nie zgadzam się z tą decyzją, więc napiszę odwołanie.)
 4. recall *
  • odwołanie (ambasadora) [SINGULAR]
   The people demanded the recall of the current ambasador of the United States. (Ludzie domagali się odwołania obecnego ambasadora Stanów Zjednoczonych.)
  • odwołanie (urzędnika przedterminowo z kadencji) American English [SINGULAR]
 5. removal **
 6. retraction , retractation , recantation
 7. revocation
 8. rescission
 9. countermanding
 10. recision
 11. unsaying
 12. act of appeal  
 13. canceling , także: cancelling
 14. cancellation British English , cancelation American English
  • odwołanie, anulowanie (np. lotu, wydarzenia kulturalnego)
 15. disaffirmation
 16. disaffirming
 17. abjuration   formal
 18. withdrawing
  • odwołanie, wycofanie (wypowiedzianego słowa, uwagi)
 19. recalling
  • odwołanie (urzędnika przed końcem kadencji)
 20. removing
 21. cratering
czasownik
 1. cancel **
  • anulować, odwołać (wycieczkę, rezerwację) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I'm very sorry, but I have to cancel our meeting. (Jest mi bardzo przykro, ale muszę odwołać nasze spotkanie.)
   The weather was horrible, so we cancelled the trip and stayed at home. (Pogoda była okropna, więc odwołaliśmy wycieczkę i zostaliśmy w domu.)
   The concert was cancelled. (Koncert został odwołany.)
 2. recall ****
  • odwołać (ambasadora) [TRANSITIVE]
  • odwołać (urzędnika przed końcem kadencji) [TRANSITIVE]
   Leslie Knope got recalled from city council. (Leslie Knope została odwołana z rady miejskiej.)
   You can be recalled for such behaviour. (Za takie zachowanie mogą cię odwołać.)
 3. unsay
 4. scratch **
 5. crater *
 6. countermand
 7. disaffirm
 8. redline
phrasal verb
 1. cry off   informal
  link synonim: cancel
czasownik
 1. scrap **
  • odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
   I think we should scrap this idea. (Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.)
 2. withdraw **
  • odwoływać, wycofywać (wypowiedziane słowa, uwagi) [TRANSITIVE]
   Even if I wanted to, I can't withdraw the words I said. (Nawet jeślibym chciał, nie mogę cofnąć słów, które powiedziałem.)
   He withdrew the words that hurt me. (On odwołał słowa, które mnie zraniły.)
 3. invoke * , także: invocate
 4. remove ****
  • zwalniać, zdejmować, odwoływać (np. ze stanowiska, ze służby) [TRANSITIVE]
   I'll remove you if you don't finish this by tomorrow. (Zwolnię cię, jeśli nie skończysz tego do jutra.)
   They removed me from the teacher post. (Oni zwolnili mnie ze stanowiska nauczyciela.)
 5. revoke
 6. rescind
 7. retract
 8. miss *****
 9. recant
 10. unmake
 11. unspeak
phrasal verb
 1. swear off  
phrasal verb
 1. call something off , także: call off something
 1. revoke something
phrasal verb
 1. call somebody away
czasownik
 1. reference *** , ref. (skrót)
  • odwołać się, cytować written
   To support his thesis, he referenced to Plato. (Aby podeprzeć swoją teorię, on cytował Platona.)
   Do you know that Francis Underwood references in his soliloquies to Shakespeare? (Czy wiesz, że Francis Underwood odwołuje się w swoich solilokwiach do Szekspira?)
czasownik
 1. appeal to something **

powered by  eTutor logo