"popędzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popędzić" po polsku

czasownik
 1. urge ***
  • popędzać, zaganiać, naglić [TRANSITIVE]
   The boss urged the workers to finish the project that day. (Szef ponaglał swoich pracowników, aby skończyli ten projekt tamtego dnia.)
   Don't urge me, I'll do it when I'm ready. (Nie popędzaj mnie, zrobię to, kiedy będę gotowy.)
 2. hasten
  • ponaglać, popędzać
   Our mother hastened us to wash our hands. (Nasza matka popędziła nas, żebyśmy umyli ręce.)
   Don't hasten me! We still have some time. (Nie ponaglaj mnie! Wciąż mamy trochę czasu.)
 3. prod *
 4. stampede
 5. goad  
 6. berley
phrasal verb
 1. move something along

"popędzić" — Słownik kolokacji angielskich

rush along kolokacja
 1. rush czasownik + along przyimek = popędzić
  Zwykła kolokacja

  Where in hell are they getting enough power to rush back along the lines to the regulators?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo