BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"medical" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

medical przymiotnik

medical + rzeczownik
Kolokacji: 497
medical advice • medical condition • medical emergency • medical training • medical care • medical school • medical attention • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Any other person who may be called if you have a medical emergency.
  • So now you're ready if you or someone else in the family has a medical emergency.
  • "Would you please tell me the nature of your medical emergency?"
  • This isn't a medical emergency like having a heart attack.
  • Two years ago, I had a medical emergency and ended up in hospital for a couple of days.
  • Should a hospital be able to handle a medical emergency?
  • You may not leave unless there is a medical emergency.
  • Also, think through any possible medical emergency, and ask yourself if you'll be prepared to take action away from home.
  • If you have a medical or other emergency, please call 9-1-1.
  • Employees must also know what to do in the event of a medical emergency.
6. medical school = studia medyczne, uczelnia medyczna, szkoła medyczna medical school
14. medical history = historia choroby, karta pacjenta medical history
19. medical facility = placówka zdrowotna, placówka służby zdrowia medical facility
23. medical test = diagnostyka laboratoryjna medical test
25. medical journal = medyczne czasopismo medical journal
28. medical profession = medycyna (zawód) medical profession
29. medical expert = lekarz specjalista medical expert
35. medical insurance = ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie zdrowotne medical insurance
40. medical community = społeczność, środowisko medyczne medical community
42. medical clinic = medyczna przychodnia medical clinic
43. medical appointment = wizyta u lekarza medical appointment
46. medical benefit = zasiłek chorobowy medical benefit
48. medical researcher = medyczny pracownik naukowy medical researcher
51. medical need = medyczna potrzeba medical need
52. medical institution = zakład leczniczy medical institution
54. medical establishment = kręgi świata medycznego medical establishment
56. medical coverage = opieka medyczna medical coverage
57. MEDICAL ALERT = MEDYCZNY STAN POGOTOWIA MEDICAL ALERT
58. medical drama = medyczny dramat medical drama
59. medical evacuation = pomoc medyczna udzielana ofiarom ewakuowanym z pola bitwy lub miejsca wypadku medical evacuation
60. medical kit = apteczka medical kit
63. medical leave = urlop chorobowy, zwolnienie lekarskie, zwolnienie chorobowe medical leave
64. medical experiment = eksperyment lekarski medical experiment
67. medical team = medyczny zespół medical team
68. medical system = medyczny system medical system
71. medical aid = pomoc lekarska medical aid
72. medical decision = medyczna decyzja medical decision
73. medical term = termin medyczny medical term
74. medical purpose = medyczny cel medical purpose
75. medical unit = ambulatorium (oddział pomocy doraźnej) medical unit
76. medical reason = medyczny powód medical reason
77. medical evidence = dowody natury medycznej medical evidence
78. medical field = medyczne pole medical field
79. medical issue = medyczna kwestia medical issue
81. medical exam = badanie lekarskie medical exam
83. medical use = medyczne wykorzystanie medical use
84. medical group = medyczna grupa medical group
85. medical career = medyczna kariera medical career
87. medical society = medyczne społeczeństwo medical society
88. medical program = medyczny program medical program
89. medical specialty = specjalność lekarska medical specialty
91. medical company = medyczna spółka medical company
92. medical product = produkt leczniczy medical product
94. medical man = lekarz medical man
97. medical provider = medyczny dostawca medical provider
98. medical organization = medyczna organizacja medical organization
99. medical imaging = diagnostyka obrazowa, obrazowanie medyczne medical imaging
100. medical license = prawo wykonywania zawodu lekarza medical license
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 101

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.