KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"general" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

general przymiotnik

general + rzeczownik
Kolokacji: 720
general election • general manager • general public • general counsel • general population • general store • general secretary • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. general manager = główny dyrektor, naczelny dyrektor, główny manager general manager
3. general public = ogół społeczeństwa general public
4. general counsel = główny prawnik, główny radca prawny (w firmie) general counsel
5. general population = populacja generalna, populacja ogólna general population
6. general store = sklep wielobranżowy general store
8. general rule = ogólna zasada general rule
9. general term = ogólny termin general term
10. general direction = ogólny kierunek general direction
11. general strike = strajk generalny general strike
12. general aviation = lotnictwo ogólne general aviation
13. general principle = główna idea general principle
17. general practitioner = lekarz ogólny, lekarz rodzinny, lekarz medycyny rodzinnej, lekarz pierwszego kontaktu general practitioner
18. general agreement = umowa generalna general agreement
19. general consensus = powszechna zgoda, jednomyślność general consensus
20. general theory = ogólna teoria general theory
22. general relativity = ogólna teoria względności general relativity
23. general contractor = wykonawca generalny general contractor
24. general trend = ogólna tendencja general trend
26. general staff = sztab generalny general staff
27. general audience = audiencja ogólna general audience
28. general knowledge = wiedza ogólna general knowledge
29. general lack = ogólny brak general lack
31. general anesthesia = znieczulenie ogólne, narkoza general anesthesia
32. general reader = przeciętny czytelnik general reader
33. general hospital = szpital ogólny general hospital
34. general amnesty = powszechna amnestia general amnesty
35. general education = wykształcenie ogólne general education
36. general category = ogólna kategoria general category
37. general decline = ogólny upadek general decline
39. general concept = ogólne pojęcie general concept
40. general impression = ogólne wrażenie general impression
41. general pattern = ogólny wzór general pattern
42. general idea = ogólny pomysł general idea
43. general sense = ogólny sens general sense
44. general officer = generał (stopień wojskowy), gen. (skrót) general officer
45. general practice = medycyna ogólna, prawo ogólne general practice
46. general information = informacje ogólne general information
47. general director = przeciętny dyrektor general director
48. general area = okolice general area
49. general health = ogólne zdrowie general health
50. general level = ogólny poziom general level
51. general view = ogólny pogląd general view
52. general appearance = ogólny wygląd general appearance
53. general approach = ogólne podejście general approach
54. general meeting = zebranie ogólne general meeting
56. general condition = warunek ogólny general condition
57. general release = promocja, dystrybucja i wyświetlanie filmu general release
58. general use = powszechny użytek general use
59. general form = ogólna forma general form
60. general policy = polisa obrotowa, polisa generalna general policy
61. general editor = przeciętny redaktor general editor
62. general law = przepis ogólny general law
63. general way = ogólna droga general way
64. general populace = ogólna ludność general populace
65. general opinion = powszechna opinia, powszechne mniemanie general opinion
  • He seemed to hold the general opinion of the day regarding women.
  • It was his general opinion that everything else could wait.
  • I meant a general opinion of her, which I'm sure is reinforced by the film.
  • Well I don't know about that, it seems to be a general opinion for farmers.
  • "But the general opinion among my friends is we just want to get this over with."
  • The general opinion among them was in fact close to the truth, although they did not really believe it themselves.
  • And she acknowledged that the public's general opinion of her would be difficult to change.
  • Contrary to the general opinion, he liked the company of women, especially if they were beautiful.
  • Then the general opinion on Brussels is not all that great.
  • The Council's general opinion, however, remains clear on these issues.
67. general case = przeciętny przypadek general case
69. general plan = ogólny plan general plan
71. general support = wsparcie udzielane oddziałom jako całości, a nie poszczególnym ich poddywizjom general support
72. general issue = ogólny pobór do wojska general issue
73. general attitude = ogólne nastawienie general attitude
74. general type = ogólny typ general type
76. general theme = ogólny temat general theme
77. general problem = ogólny problem general problem
78. general history = historia powszechna general history
79. general guideline = ogólna wytyczna general guideline
80. general class = ogólna klasa general class
81. general effect = ogólny efekt general effect
82. general welfare = powszechne dobro general welfare
83. general shape = ogólny kształt general shape
84. general revenue = ogólny przychód general revenue
85. general acceptance = akceptacja bezwarunkowa general acceptance
86. general discussion = ogólna dyskusja na temat czegoś general discussion
87. general authority = pełnomocnictwo generalne general authority
88. general service = ogólna usługa general service
90. general order = powszechny porządek general order
91. general admission = ogólny wstęp general admission
92. general belief = ogólna wiara general belief
93. general aviation airport = lotnictwo ogólne lotnisko general aviation airport
94. general surgery = chirurgia ogólna general surgery
95. general vicinity = ogólne sąsiedztwo general vicinity
96. general election campaign = kampania do wyborów powszechnych general election campaign
97. general council = sobór powszechny general council
98. general cargo = drobnica general cargo
99. general state = powszechny stan general state
100. general aviation facility = obiekt lotnictwa ogólnego general aviation facility
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 128
general + przyimek
Kolokacji: 3
general in • general of • general for

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.