"kopia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kopia" po polsku — Słownik angielsko-polski

kopia

Many are illegible, (Photocopy Poor ... Johnny says he got his photocopy ... File:Photocopy of hand-written ...
rzeczownik
 1. copy ***
  • kopia (dokumentu) [COUNTABLE]
   Could I have three copies of this page, please? (Czy mogę prosić trzy kopie tej strony?)
   Please send us a copy of your birth certificate. (Wyślij nam proszę kopię swojego aktu urodzenia.)
  • kopia (pliku, danych) [UNCOUNTABLE]
   It is good to keep copies of documents. (Dobrze jest przechowywać kopie dokumentów.)
   The copy of the data is on this pendrive. (Kopia danych jest na tym pendrivie.)
   I gave him a copy of my résumé. (Dałem mu kopię mojego CV.)
   We will need a copy of your ID, sir. (Będziemy potrzebować kopię pańskiego dowodu osobistego.)
 2. lance **
  • kopia, lanca (dawny rodzaj broni)
   In the past, soldiers used lances when riding horses. (W przeszłości, żołnierze używali kopii podczas jazdy konno.)
 3. reproduction * , repro (skrót)
 4. repetition *
  • kopia (obrazu), reprodukcja, powielanie
   Every written language is based on repetition. (Każdy język pisany opiera się na powtórzeniach.)
 5. counterpart **
  • kopia, duplikat
   This document comes in two counterparts. (Ten dokument załączony jest w dwóch kopiach.)
 6. replica
  • kopia, replika, reprodukcja
   This is a replica of the great pyramid of Giza. (To jest replika Wielkiej Piramidy z Gizy.)
 7. photocopy , copy ***
  • kserówka, kopia
   One copy of the contract is missing. (Jedna kopia kontraktu zginęła.)
   Throw this out. It's just a copy. (Wyrzuć to. To tylko kserówka.)
   Could Mary straighten out these copies for me? (Czy Mary mogłaby mi uporządkować te kserówki?)
 8. ditto   American English
 9. duplicate , dupe (skrót) technical
  • duplikat, kopia, odpis
   It's not the actual picture, it's only a duplicate. (To nie jest dokładnie to zdjęcie, to jest tylko duplikat.)
 10. ectype