ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"know" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

know czasownik

know + rzeczownik
Kolokacji: 343
know things • know people • know one's suds • know one's name • know one's father • know one's identity • know one's business • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. know one's suds = wiedzieć czyjś mydliny know one's suds
5. know one's father = wiedzieć czyjś ojciec know one's father
7. know one's business = być kompetentnym, znać się na swojej branży know one's business
8. know one's stuff = znać się na rzeczy know one's stuff
9. know one's work = wiedzieć czyjś praca know one's work
11. know one's mother = wiedzieć czyjś matka know one's mother
12. know one's mind = wiedzieć czyjś umysł know one's mind
13. know one's life = wiedzieć czyjś życie know one's life
14. know one's fitness level = wiedzieć czyjś poziom sprawności fizycznej know one's fitness level
15. know one's face = wiedzieć czyjś twarz know one's face
16. know one's plans = wiedzieć czyjś plany know one's plans
20. know one's voice = wiedzieć czyjś głos know one's voice
21. know one's thoughts = wiedzieć czyjś myśli know one's thoughts
23. know one's limits = być świadomym swoich ograniczeń, znać swoje możliwości know one's limits
25. know one's address = wiedzieć czyjś adres know one's address
26. know one's son = wiedzieć czyjś syn know one's son
27. know one's job = wiedzieć czyjś praca know one's job
28. know one's fate = wiedzieć czyjś los know one's fate
30. know love = zaznaj miłości know love
31. know fear = znaj strach know fear
32. know sir = znaj sir know sir
33. know lawyers = znaj prawników know lawyers
34. know others = znaj innych know others
35. know one's wife = wiedzieć czyjś żona know one's wife
36. know one's reputation = wiedzieć czyjś reputacja know one's reputation
38. know English = znaj angielskiego know English
39. know one's brother = wiedzieć czyjś brat know one's brother
40. know God = znaj Boga know God
41. know one's heart = wiedzieć czyjś serce know one's heart
43. know one's lines = wiedzieć czyjś linie know one's lines
44. know one's rights = znać swoje prawa know one's rights
46. know one's parents = wiedzieć czyjś rodzice know one's parents
47. know one's limitations = znać swoje ograniczenia know one's limitations
48. know one's role = wiedzieć czyjś rola know one's role
49. know one's duty = wiedzieć czyjś obowiązek know one's duty
50. know no bounds = nie znać granic, być bezgranicznym know no bounds
51. know kids = znaj dzieci know kids
52. know one's status = wiedzieć czyjś status know one's status
53. know one's needs = wiedzieć czyjś potrzeby know one's needs
54. know one's body = wiedzieć czyjś ciało know one's body
55. know one's husband = wiedzieć czyjś mąż know one's husband
56. know one's background = wiedzieć czyjś tło know one's background
58. know one's daughter = wiedzieć czyjś córka know one's daughter
59. know one's neighbors = wiedzieć czyjś sąsiedzi know one's neighbors
60. know shit = znaj gówno know shit
62. know the drill = znać sposób postępowania; wiedzieć co i jak; wiedzieć jak coś zrobić know the drill
63. know Captain = znaj Kapitana know Captain
64. know peace = znaj pokój know peace
65. know the truth = poznać prawdę, znać prawdę know the truth
66. know a lot = wiedz dużo know a lot
67. right to know = prawy wiedzieć right to know
68. need to know = potrzebuj wiedzieć need to know
69. know one's opinion = wiedzieć czyjś opinia know one's opinion
70. know smile = znaj uśmiech know smile
71. know the difference = znać różnicę know the difference
72. know one's views = wiedzieć czyjś widoki know one's views
73. know one's methods = wiedzieć czyjś metody know one's methods
76. know the rules = znaj zasady know the rules
78. know members = znaj członków know members
80. know the danger = znaj niebezpieczeństwo know the danger
81. know the extent = znaj rozmiary know the extent
84. know one man leaders = znać jednego człowieka przywódcy know one man leaders
  • Too bad the guy didn't know two words of the language.
  • Those who don't know the words must make them up for themselves.
  • He knew the name and the words, but not the man.
  • As for English, he knows at least a few words.
  • I do not know your words, but it is place where nothing can be sure.
  • She knew the words that were in her husband's mind.
  • But with that power in her, she knew the right words.
  • She wants to know Jim's name and the word for blue.
  • It was hard to know the right words for this.
  • If so, I'm sure he will know all the words.
86. way to know = sposób by wiedzieć way to know
89. know the risks = znaj ryzyka know the risks
90. know the score = wiedzieć, jaka jest sytuacja know the score
91. know one's sister = wiedzieć czyjś siostra know one's sister
94. know the guy = znaj faceta know the guy
96. know the song = znaj piosenkę know the song
97. know death = znaj śmierć know death
98. know one's habits = wiedzieć czyjś zwyczaje know one's habits
czasownik + know
Kolokacji: 84
deny knowing • make known • demand to know • known for producing • want to know • know about happened • need to know • ...
know + przyimek
Kolokacji: 71
know along • know about • known until • known throughout • known since • ...
know + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 174
best known • commonly known • formerly known • known locally • popularly known • internationally known • colloquially known • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.