"know the woman" — Słownik kolokacji angielskich

know the woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: know a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaj kobietę
  1. know czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I know a young woman who met a guy at a party.

    Podobne kolokacje: