"know a woman" — Słownik kolokacji angielskich

know a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaj kobietę
  1. know czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I know a young woman who met a guy at a party.

    Podobne kolokacje: