Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"cover" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cover rzeczownik

rzeczownik + cover
Kolokacji: 94
album cover • magazine cover • cloud cover • ground cover • forest cover • snow cover • tree cover • book cover • air cover • ...
cover + rzeczownik
Kolokacji: 51
cover story • cover charge • cover band • cover version • cover artwork • cover art • cover song • cover album • cover price • ...
cover + czasownik
Kolokacji: 29
cover features • cover shows • cover depicts • cover includes • cover appears • ...
czasownik + cover
Kolokacji: 58
provide cover • take cover • give cover • blow one's cover • get cover • find cover • seek cover • break cover • run for cover • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
2. take cover = kryć się, chronić się take cover
3. give cover = daj nakrycie give cover
4. blow one's cover = ujawnić kogoś, zdemaskować kogoś, wystawić kogoś blow one's cover
5. get cover = mieć nakrycie get cover
6. find cover = znajdź nakrycie find cover
7. seek cover = szukaj osłony seek cover
8. break cover = wychodzić z ukrycia break cover
9. run for cover = biec, żeby się ukryć run for cover
10. create covers = stwórz nakrycia create covers
11. pull the covers = wyciągnij nakrycia pull the covers
12. feature a cover = bądź wyposażonym w nakrycie feature a cover
14. play covers = gra obejmuje play covers
16. use as cover = używać jak przykrywać use as cover
17. offer cover = oferta nakrycie offer cover
21. use the cover = użyj nakrycia use the cover
24. judge by one's cover = sędzia przez czyjś nakrycie judge by one's cover
25. release with a cover = zwolnienie z nakryciem release with a cover
26. add cover = dodaj nakrycie add cover
27. dive for cover = kryć się (np. żołnierze) dive for cover
przymiotnik + cover
Kolokacji: 104
front cover • political cover • new cover • different cover • annual multi-trip cover • good cover • hard cover • original cover • ...
przyimek + cover
Kolokacji: 18
under cover • for cover • from cover • into cover • in cover • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.