PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"dowieść czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dowieść czegoś" po polsku

czasownik
 1. demonstrate ***
  • dowieść, dowodzić słuszności (np. teorii) [przechodni]
   to show, to prove
   She demonstrated her theory with ten examples. (Ona dowiodła słuszności swojej teorii za pomocą dziesięciu przykładów.)
   How can you demonstrate anything without any examples? (Jak możesz cokolwiek dowieść bez przykładów?)
   zobacz także: prove

dowieść czegoś

czasownik
 1. vindicate
czasownik
 1. head ***** , head up
  • dowodzić, kierować, zarządzać
   He heads the army. (On dowodzi armią.)
   She has been heading up a team for a long time. (Ona dowodziła grupą przez długi czas.)
 2. prove ****
  • udowadniać, dowodzić [przechodni]
   They knew that he did it but they couldn't prove it. (Oni wiedzieli, że on to zrobił, ale nie umieli tego udowodnić.)
   I can prove my innocence, if you'd give me time. (Mogę dowieść swojej niewinności, jeśli dałbyś mi czas.)
   Jocelyn, how may I prove my love to you? (Jocelyn, jak mam udowodnić moją miłość do ciebie?)
   The suspect proved his innocence. (Podejrzany udowodnił swoją niewinność.)
   zobacz także: demonstrate
 3. direct ****
  • kierować, zarządzać, dowodzić [przechodni]
   I directed a group of 12 people in my previous job. (W mojej poprzedniej pracy kierowałem grupą 12 ludzi.)
   A captain of a team directs the game. (Kapitan drużyny dowodzi grą.)
   You should take one pill a day as directed by your doctor. (Powinieneś brać jedną tabletkę na dzień tak, jak zarządził twój lekarz.)
 4. command ***
  • dowodzić (w wojsku) [przechodni/nieprzechodni]
   He commanded a unit in Iraq. (On dowodził jednostką w Iraku.)
   Our leader commands our troops. (Nasz przywódca dowodzi naszymi oddziałami.)
 5. establish ****
  • ustalać, dowodzić (np. ojcostwo, niewinność) [przechodni]
   The exact moment of the collision cannot be established. (Dokładny moment zderzenia nie może zostać ustalony.)
   I want to plan a trap to establish his blame. (Chcę zaplanować pułapkę, żeby dowieść jego winy.)
   link synonim: determine
 6. argue ****
  • dowodzić (czegoś), utrzymywać oficjalnie [przechodni]
   This scientist argues that the theory of evolution is false. (Ten naukowiec utrzymuje, że teoria ewolucji jest fałszywa.)
   This man argues he has seen Jesus. (Ten mężczyzna utrzymuje, iż widział Pana Jezusa.)
   She's arguing that buying a new car is a waste of money. (Ona dowodzi, że kupienie nowego samochodu jest stratą pieniędzy.)
 7. demonstrate that **
  • dowodzić, wykazać coś (np. czyjś sukces)
   Europe must demonstrate that it is united in all areas. (Europa musi wykazać, że jest zjednoczona we wszystkich obszarach.)
 8. spearhead

Powiązane zwroty — "dowieść czegoś"

rzeczownik
czasownik