PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"provide" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

provide czasownik

provide + rzeczownik
Kolokacji: 1124
provide services • provide advice • provide information • provide support • provide access • provide assistance • provide evidence • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • The Department does not provide legal advice to members of the public.
  • Can anyone provide advice as to which city I should look at?
  • The companies are supposed to use the money to provide financial advice.
  • The executive board's role is to provide support and advice.
  • He also provided advice to a number of major companies.
  • They provide information, advice and services that are not available to the individual.
  • The Group provides advice, training and research in local government administration.
  • They thus not only sell but also provide advice and support.
  • They provided similar advice and it was exactly what we needed.
  • The government provides land and advice, the families provide the labor.
5. provide access = umożliwić dostęp, zapewnić dostęp provide access
13. provide guidance = dostarcz wskazówki provide guidance
16. provide security = zapewniać zabezpieczenie provide security
18. provide food = dostarcz jedzenie provide food
22. provide funding = zapewnij finansowanie provide funding
27. provide shelter = dostarcz schronienie provide shelter
28. provide leadership = zapewnij przywództwo provide leadership
29. provide employment = świadczyć pracę provide employment
34. provide housing = dostarczać mieszkaniowy provide housing
36. provide loans = dostarcz pożyczki provide loans
38. provide grants = dostarcz dotacje provide grants
39. provide feedback = dać informację zwrotną provide feedback
41. provide counseling = dostarcz doradztwo provide counseling
44. provide electricity = dostarcz elektryczność provide electricity
45. provide stability = dostarcz stabilność provide stability
47. provide inspiration = dostarcz natchnienie provide inspiration
48. provide financing = zapewnij finansowanie provide financing
49. provide guidelines = dostarcz wytyczne provide guidelines
51. provide recommendations = dostarcz rekomendacje provide recommendations
52. provide quality = dostarcz jakość provide quality
56. provide oversight = zapewnij niedopatrzenie provide oversight
58. provide guarantees = dostarcz gwarancje provide guarantees
59. provide shade = zapewnij cień provide shade
60. provide data = dostarczać dane provide data
65. provide expertise = dostarcz biegłość provide expertise
66. provide users = dostarcz użytkownikom provide users
71. provide tools = dostarcz narzędziom provide tools
73. provide transport = zapewnij transport provide transport
74. provide lessons = zapewnij lekcje provide lessons
75. provide maps = dostarcz plany provide maps
76. provide fuel = bądź pożywką provide fuel
78. provide updates = dostarcz aktualizacje provide updates
83. provide equipment = dostarcz wyposażenie provide equipment
84. provide energy = dostarczaj energię provide energy
87. provide intelligence = dostarcz inteligencję provide intelligence
88. provide testimony = dostarcz zeznanie provide testimony
90. provide documents = dostarcz dokumenty provide documents
92. provide infrastructure = dostarcz infrastrukturze provide infrastructure
93. provide refuge = dostarcz schronienie provide refuge
97. provide options = dostarcz opcje provide options
99. provide capital = dostarcz kapitał provide capital
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 196
czasownik + provide
Kolokacji: 96
help provide • begin providing • rely to provide • continue providing • include providing • start providing • fail to provide • ...
provide + przyimek
Kolokacji: 66
provided by • provide for • provide through • provided via • provide to • ...
provide + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 118
generally provide • actually provide • later provide • well provided • simply provide • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.