"provide electricity" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz elektryczność
  1. provide czasownik + electricity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The two power plants provide electricity for more than 100,000 people.