"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(8) new, basic, original
Kolokacji: 3
(10) commercial, nonprofit
Kolokacji: 2
(12) powerful, omnipotent
Kolokacji: 2
1. administrative entity = administracyjna jednostka administrative entity
  • The city of Sukhumi is a separate administrative entity with more than 40,000 inhabitants.
  • The Bucharest development region is not, however, an administrative entity yet.
  • Vorpommern is a constitutional region of the state, yet not an administrative entity.
  • At this time the church was the law making and the administrative entity in the area.
  • The last eyalet, however, did not survive as an administrative entity.
  • The name has been applied to many administrative entities over the centuries.
  • In either case, they are divided into numerous autonomous administrative entities.
  • During the colonial period and into the 1970s, Agonlin remained a single administrative entity.
  • No region, except for Samogitia, has ever been a political or an administrative entity.
  • Obock region becomes a separate administrative entity in March 1927.
2. not-for-profit entity = niezarobkowa jednostka not-for-profit entity
3. organizational entity = organizacyjna jednostka organizational entity
4. statistical entity = statystyczna jednostka statistical entity
(17) physical, mental, psychic
Kolokacji: 3
(27) responsible, certain
Kolokacji: 2
(28) financial, hostile, military
Kolokacji: 3
(29) biological, natural, covered
Kolokacji: 3
(30) geographical, geographic
Kolokacji: 2
(32) clinical, terrorist, neutral
Kolokacji: 3
(35) stable, static, permanent
Kolokacji: 3
(38) complex, elusive
Kolokacji: 2
(39) artificial, amorphous
Kolokacji: 2
(40) molecular, dynamic, mechanical
Kolokacji: 3
(42) non-human, regulatory, weak
Kolokacji: 3
(47) Bosnian, urban
Kolokacji: 2
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.