BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"traditional" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

traditional przymiotnik

traditional + rzeczownik
Kolokacji: 852
traditional method • traditional song • traditional form • traditional style • traditional value • traditional medicine • traditional role • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
13. traditional view = tradycyjny widok traditional view
19. traditional source = tradycjonalistyczne źródło traditional source
20. traditional model = tradycjonalistyczny model traditional model
26. traditional manner = tradycyjny sposób traditional manner
30. traditional sense = tradycyjny sens traditional sense
31. traditional media = tradycjonalistyczne media traditional media
32. traditional family = tradycyjna rodzina traditional family
33. traditional way = tradycyjna droga traditional way
35. traditional structure = tradycyjna struktura traditional structure
36. traditional material = tradycyjny materiał traditional material
37. traditional leader = tradycjonalistyczny przywódca traditional leader
40. traditional school = tradycyjna szkoła traditional school
41. traditional home = tradycyjny dom traditional home
42. traditional program = tradycyjny program traditional program
43. traditional game = tradycyjna gra traditional game
44. traditional story = tradycyjna historia traditional story
45. traditional name = tradycyjne imię traditional name
46. traditional color = tradycyjny kolor traditional color
47. traditional area = tradycyjny obszar traditional area
48. traditional use = tradycyjne wykorzystanie traditional use
49. traditional fare = tradycyjna opłata za przejazd traditional fare
50. traditional region = tradycyjny region traditional region
51. traditional house = tradycyjny dom traditional house
52. traditional element = tradycyjny element traditional element
53. traditional rival = tradycjonalistyczny rywal traditional rival
54. traditional market = rynek tradycyjny traditional market
56. traditional notion = tradycyjne pojęcie traditional notion
57. traditional life = tradycyjne życie traditional life
58. traditional village = tradycyjna wieś traditional village
59. traditional industry = tradycyjny przemysł traditional industry
60. traditional land = tradycyjna ziemia traditional land
61. traditional line = tradycyjna linia traditional line
62. traditional pattern = tradycyjny wzór traditional pattern
64. traditional route = tradycyjna trasa traditional route
66. traditional ally = tradycyjny sojusznik traditional ally
67. traditional service = tradycyjna usługa traditional service
68. traditional business = tradycyjny biznes traditional business
69. traditional enemy = tradycjonalistyczny wróg traditional enemy
70. traditional custom = tradycyjny zwyczaj traditional custom
71. traditional activity = tradycyjna działalność traditional activity
74. traditional group = tradycyjna grupa traditional group
75. traditional symbol = tradycyjny symbol traditional symbol
76. traditional education = tradycyjna edukacja traditional education
77. traditional festival = tradycyjny festiwal traditional festival
78. traditional mean = tradycyjny oznaczać traditional mean
79. traditional tune = tradycyjna melodia traditional tune
80. traditional company = tradycyjna spółka traditional company
81. traditional party = tradycjonalistyczna strona traditional party
82. traditional musician = tradycjonalistyczny muzyk traditional musician
83. traditional center = tradycyjne centrum traditional center
84. traditional boundary = tradycyjna granica traditional boundary
85. traditional setting = tradycyjne ustawienie traditional setting
86. traditional building = tradycyjny budynek traditional building
87. traditional version = tradycyjna wersja traditional version
89. traditional meal = tradycyjny posiłek traditional meal
90. traditional concept = tradycyjne pojęcie traditional concept
92. traditional law = tradycyjne prawo traditional law
93. traditional base = tradycyjna podstawa traditional base
94. traditional sport = tradycyjny sport traditional sport
95. traditional definition = tradycyjna definicja traditional definition
96. traditional place = tradycyjne miejsce traditional place
97. traditional language = tradycyjny język traditional language
98. traditional theater = tradycyjna scena traditional theater
99. traditional plan = tradycyjny plan traditional plan
100. traditional format = tradycyjny format traditional format
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 150
przysłówek + traditional
Kolokacji: 4
most traditional • fairly traditional • highly traditional • deeply traditional
traditional + przyimek
Kolokacji: 5
traditional in • traditional for • traditional to • traditional of • traditional with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.