ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"join" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

join czasownik

join + rzeczownik
Kolokacji: 388
join forces • join hands • join NATO • join Rangers • join members • join units • join the Public Network • join Birmingham City • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. join NATO = dołącz do NATO join NATO
4. join Rangers = dołącz do Strażników Leśnych join Rangers
5. join members = zapisz się do członków join members
8. join several people = dołącz do kilku ludzi join several people
13. join one's father = dołączać czyjś ojciec join one's father
14. join one's family = dołączać czyjś rodzina join one's family
17. join one's cause = dołączać czyjś powód join one's cause
19. join one's husband = dołączać czyjś mąż join one's husband
20. join units = zapisz się do jednostek join units
21. join the Yahoo = zapisz się do Yahoo join the Yahoo
22. join Bristol Rovers = dołącz do Niespokojnych Duch bristolskich join Bristol Rovers
23. join the United Nations = dołącz do Organizacji Narodów Zjednoczonych join the United Nations
25. join one's wife = dołączać czyjś żona join one's wife
26. join Port Vale = złącz Dolinę portową join Port Vale
28. join the Royal Ballet = połącz się z Królewskim Baletem join the Royal Ballet
29. join one's mother = dołączać czyjś matka join one's mother
30. join the fray = włączać się do konfliktu, wchodzić w konflikt join the fray
31. invitation to join = zaproszenie dołączyć invitation to join
32. join the Royal Reserve = dołącz do Królewskiego Zapasu join the Royal Reserve
33. join leaders = dołącz do przywódców join leaders
35. join the cast = dołącz do obsady join the cast
36. join a gang = przyłącz się do bandy join a gang
37. join the Marines = dołącz do piechoty morskiej join the Marines
38. join the chorus = dołącz do chóru join the chorus
47. decision to join = decyzja dołączyć decision to join
48. opportunity to join = okazja by dołączyć opportunity to join
50. join the crowd = przyłącz się do tłumu join the crowd
57. join the alliance = dołącz do przymierza join the alliance
58. join the battle = dołącz do bitwy join the battle
60. join the discussion = dołącz do dyskusji join the discussion
61. join the Yankees = dołącz do jankesów join the Yankees
62. join one's colleagues = dołączać czyjś koledzy join one's colleagues
63. join one's son = dołączać czyjś syn join one's son
  • She joined the league two weeks into 1944, its second season.
  • They joined the league in 1949 as an original member.
  • Each new team would have to provide $70 million to join the league, the executive said.
  • This makes them the only team who haven't won any game since joining the league.
  • Then, in 1496 the rest of the valley joined the League.
  • The last time two new teams joined the league, in 1976, the price per club was $16 million.
  • Anyone who is interested in joining the league can do so at any time during the season.
  • The country thus joined the league of the developing countries.
  • The team joined the league in its second season, and played three seasons.
  • Since then, a total of six teams have joined the league, with one team leaving.
69. join the rest = dołącz do reszty join the rest
71. join the Church = połącz się z Kościołem join the Church
73. join the list = dopisz się do listy join the list
75. join the crew = zapisz się do załogi join the crew
77. join the resistance = dołącz do oporu join the resistance
78. join the others = dołącz do innych join the others
79. join the tour = dołącz do wycieczki join the tour
80. join the project = dołącz do projektu join the project
81. join the BBC = dołącz do BBC join the BBC
82. join the series = dołącz do serii join the series
88. join the Council = zapisz się do Rady join the Council
89. join the cabinet = połącz się z szafką join the cabinet
90. join the Society = dołącz do Społeczeństwa join the Society
92. join the line = dołącz do linii join the line
93. join the bank = zapisz się do banku join the bank
94. join the court = zapisz się do sądu join the court
96. join the University = zapisz się do Uniwersytetu join the University
98. join the show = dołącz do widowiska join the show
99. join the war = dołącz do wojny join the war
czasownik + join
Kolokacji: 108
consider joining • invited to join • refuse to join • plan to join • decide to join • agree to join • decline to join • like to join • want to join • ...
join + przyimek
Kolokacji: 61
join by • join up • join with • join in • join at • ...
join + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 53
join together • eventually join • officially join • later join • quickly join • finally join • immediately join • formally join • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.