"good" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

good przymiotnik

good + rzeczownik
Kolokacji: 1349
good thing • good news • good idea • good reason • good job • good friend • good luck • good deal • good chance • good look • ...
czasownik + good
Kolokacji: 39
feel good • sound good • taste good • smell good • look good • make good • play good • consider good • tag good • go good • hold good • ...
przysłówek + good
Kolokacji: 82
pretty good • perfectly good • damn good • damned good • reasonably good • exceptionally good • awfully good • surprisingly good • ...
good + przyimek
Kolokacji: 24
good for • good at • good about • good on • good to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) for, at, about, on, to, ...
Kolokacji: 12
1. good for = dobry dla good for
2. good at = dobry przy good at
3. good about = dobry około good about
4. good on = dobry na good on
5. good to = dobry aby good to
6. good in = dobry w good in
7. good with = dobry z good with
8. good of = dobry z good of
9. good from = dobry z good from
10. good by = dobry przez good by
11. good against = dobry przeciwko good against
12. good after = dobry potem good after

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.