"good" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

good przymiotnik

good + rzeczownik
Kolokacji: 1349
good thing • good news • good idea • good reason • good job • good friend • good luck • good deal • good chance • good look • ...
czasownik + good
Kolokacji: 39
feel good • sound good • taste good • smell good • look good • make good • play good • consider good • tag good • go good • hold good • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. feel good = dobrze się czuć feel good
2. look good = dobrze wyglądaj look good
3. sound good = dźwięk dobry sound good
4. taste good = smak dobry taste good
5. smell good = zapach dobry smell good
6. make good = odnieść sukces (np. finansowy, zawodowy) make good
7. play good = grać dobry play good
8. consider good = uważaj za dobry consider good
9. tag good = metka dobry tag good
10. go good = przejdź dobry go good
11. hold good = sprawdzać się, pozostać dobrym, być nadal aktualnym (np. o sposobie na coś) hold good
przysłówek + good
Kolokacji: 82
pretty good • perfectly good • damn good • damned good • reasonably good • exceptionally good • awfully good • surprisingly good • ...
good + przyimek
Kolokacji: 24
good for • good at • good about • good on • good to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.