"good" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

good przymiotnik

good + rzeczownik
Kolokacji: 1349
good thing • good news • good idea • good reason • good job • good friend • good luck • good deal • good chance • good look • ...
czasownik + good
Kolokacji: 39
feel good • sound good • taste good • smell good • look good • make good • play good • consider good • tag good • go good • hold good • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(2) sound, say, speak, call
Kolokacji: 4
(3) taste, know
Kolokacji: 2
(4) smell, listen, hear
Kolokacji: 3
1. make good = odnieść sukces (np. finansowy, zawodowy) make good
2. play good = grać dobry play good
3. work good = praca dobry work good
4. pitch good = boisko dobry pitch good
5. bring good = przynosić dobry bring good
6. throw good = rzut dobry throw good
7. create good = stwarzać dobry create good
(7) hold, deem
Kolokacji: 2
przysłówek + good
Kolokacji: 82
pretty good • perfectly good • damn good • damned good • reasonably good • exceptionally good • awfully good • surprisingly good • ...
good + przyimek
Kolokacji: 24
good for • good at • good about • good on • good to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.