"final" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

final przymiotnik

final + rzeczownik
Kolokacji: 994
final game • final day • final round • final decision • final season • final stage • final match • final appearance • final episode • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. final season = ostatnia pora roku final season
6. final stage = faza końcowa, stan końcowy final stage
10. final scene = ostatnia scena final scene
11. final report = ostateczne sprawozdanie final report
13. final minute = ostatnia minuta final minute
17. final week = ostatni tydzień final week
18. final word = ostatnie słowo (władza decydowania o czymś) final word
19. final approval = ostateczna aprobata final approval
20. final cut = montaż ostateczny filmu final cut
21. final product = produkt końcowy final product
22. final chapter = ostatni rozdział final chapter
23. final moment = ostatni moment final moment
25. final quarter = ostatni kwartał final quarter
26. final act = akt końcowy, dokument końcowy final act
27. final step = ostatni krok final step
29. final vote = końcowy głos final vote
30. final second = ostatni drugi final second
33. final section = ostatnia część final section
34. final hour = ostatnia godzina final hour
36. final form = ostatni formularz final form
38. final blow = ostateczny cios, dobitka final blow
41. final touch = ostatnie dotknięcie final touch
43. final say = ostatni mówić final say
44. final solution = ostateczne rozwiązanie problemu final solution
45. final leg = ostatnia noga final leg
46. final play = ostatnia gra final play
48. final lap = ostatnie okrążenie final lap
49. final attempt = ostatnia próba final attempt
50. final shot = ostatni strzał final shot
51. final piece = ostatni kawałek final piece
52. final concert = ostatni koncert final concert
53. final tally = ostatni rejestr final tally
54. final approach = podejście końcowe (do lądowania), faza podejścia końcowego lądowania final approach
  • You simply had to wait them out while they worked themselves up to their final approach.
  • The final approach to the hotel comes as a surprise.
  • The third and final approach is known as "peace with religion".
  • The final approach was required to be straight, level and taking no longer than 60 seconds.
  • An hour later they screamed into final approach as one.
  • It was getting dark by the time the helicopter made its final approach.
  • So there was absolutely no sudden move by the men on final approach?
  • XM607 made the final approach at around 300 ft above the sea.
  • He would be traveling 250 feet into the wind for the final approach.
  • "We are now making final approach," said the voice from the overhead.
56. final draft = ostateczna wersja robocza final draft
57. final volume = ostatnia pojemność final volume
58. final straw = ostatnia słoma final straw
59. final assault = ostatnia napaść final assault
60. final outcome = ostatni wynik final outcome
61. final hole = ostatnia dziura final hole
62. final confrontation = ostatnie starcie final confrontation
66. final ranking = ostatni ranking final ranking
67. final rule = ostatnia zasada final rule
69. final offer = oferta końcowa final offer
70. final defeat = ostatnia porażka final defeat
71. final stop = ostatnia przerwa final stop
72. final showdown = ostatnia ostateczna rozgrywka final showdown
74. final installment = ostatnia rata final installment
75. final image = ostatni obraz final image
76. final weekend = ostatni weekend final weekend
77. final push = ostatnie pchnięcie final push
79. final note = ostatnia notatka final note
80. final edition = ostatnie wydanie final edition
81. final stretch = ostatni okres final stretch
82. final assembly = ostatnie zgromadzenie final assembly
83. final appeal = apelacja ostateczna (np. w sądzie) final appeal
84. Final Fantasy = Final Fantasy Final Fantasy
85. final segment = ostatni segment final segment
86. final month = ostatni miesiąc final month
87. final set = ostatni zbiór final set
88. final design = ostateczny projekt final design
90. final drive = przekładnia główna (służąca do przeniesienia siły napędowej wprawiając w ruch koła pojazdu) final drive
91. final run = ścieg licowy final run
92. final statement = rozliczenie ostateczne final statement
93. final page = ostatnia strona final page
94. final turn = ostatnia kolej final turn
95. final look = ostatnie spojrzenie final look
96. final authority = ostatnia władza final authority
97. final answer = ostateczna odpowiedź final answer
100. final period = okres końcowy final period
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 168
final + przyimek
Kolokacji: 8
final in • final till • final at • final on • final against • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.