BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"umożliwić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umożliwić coś" po polsku

umożliwić coś

 1. pave the way for somebody
 1. clear the path , clear a path  
  Their decision cleared the path for him to sell the company. (Ich decyzja umożliwiła mu sprzedanie firmy.)
czasownik
 1. enable ***
  • umożliwiać, dawać możność, dawać możliwość, pozwalać, czynić możliwym, stwarzać odpowiednie warunki [przechodni]
   I will enable you to have access to all the options. (Dam ci możliwość posiadania dostępu do wszystkich opcji.)
   A walker enables the elderly to walk. (Balkonik umożliwia starszym ludziom chodzenie.)
   My wife enabled me to continue my work. (Moja żona stworzyła mi odpowiednie warunki do kontynuowania mojej pracy.)
   My aunt enabled me to go to school. (Moja ciocia umożliwiła mi chodzenie do szkoły.)
   This loan will enable my trip. (Ta pożyczka umożliwi moją wycieczkę.)
 2. permit , ***
 3. facilitate **
  • ułatwiać, umożliwiać oficjalnie [przechodni]
   to make easy or easier
   All of this must facilitate growth and the ability to create jobs. (Wszystko to musi ułatwiać wzrost i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy.)
   Schools should facilitate and promote physical activity for students. (Szkoły powinny ułatwiać i promować wśród uczniów aktywność fizyczną.)
   In order to get ourselves out of recession, we should facilitate trade. (Aby wyjść z recesji, powinniśmy ułatwiać handel.)
phrasal verb
 1. allow of something oficjalnie

"umożliwić coś" — Słownik kolokacji angielskich

clear a path kolokacja
 1. clear czasownik + path rzeczownik = umożliwić coś
  Silna kolokacja

  But it will not take long to clear the path.

powered by  eTutor logo