"eliminować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "eliminować kogoś" po polsku

czasownik
 1. eliminate ***
  • eliminować, wykluczać (np. hipotezę, możliwość) [przechodni]
   We should eliminate those five suspects - they didn't have a motive. (Powinniśmy wykluczyć tych pięciu podejrzanych - nie mieli motywu.)
   You mustn't simply eliminate that possibility! (Nie wolno ci tak po prostu wykluczyć tej możliwości!)
  • likwidować, eliminować (np. chorobę, koszty, tłuszcz z diety) [przechodni]
   zlikwidować, wyeliminować
   Eliminate fat from your diet and you'll feel better. (Wyeliminuj tłuszcz ze swojej diety, a poczujesz się lepiej.)
   We should eliminate the unnecessary expenses. (Powinniśmy się pozbyć niepotrzebnych wydatków.)
 2. rid **  
 3. purge
 4. filter out  
phrasal verb
 1. cut out *
  • zaprzestać, kończyć, eliminować
   Our aim is to cut out bureaucracy. (Naszym celem jest wyeliminowanie biurokracji.)
   Their conspiracy has to be cut out. (Ich konspiracja musi zostać wyeliminowana.)
 2. root out

eliminować kogoś

phrasal verb
 1. cut somebody out
  • eliminować kogoś, nie zaangażować kogoś
   You can't cut me out of your life. (Nie możesz mnie wyeliminować ze swojego życia.)
   They cut him out of the performance. (Oni nie zaangażowali go do przedstawienia.)

Powiązane zwroty — "eliminować kogoś"

rzeczownik
eliminacja = elimination +3 znaczenia
eliminowanie = purge +2 znaczenia
czasownik
wyeliminować = erase +1 znaczenie
phrasal verb
idiom