"eliminować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "eliminować coś" po polsku

czasownik
 1. eliminate ***
  • eliminować, wykluczać (np. hipotezę, możliwość) [przechodni]
   We should eliminate those five suspects - they didn't have a motive. (Powinniśmy wykluczyć tych pięciu podejrzanych - nie mieli motywu.)
   You mustn't simply eliminate that possibility! (Nie wolno ci tak po prostu wykluczyć tej możliwości!)
  • likwidować, eliminować (np. chorobę, koszty, tłuszcz z diety) [przechodni]
   zlikwidować, wyeliminować
   Eliminate fat from your diet and you'll feel better. (Wyeliminuj tłuszcz ze swojej diety, a poczujesz się lepiej.)
   We should eliminate the unnecessary expenses. (Powinniśmy się pozbyć niepotrzebnych wydatków.)
 2. rid **  
 3. purge
 4. filter out  
phrasal verb
 1. cut out *
  • zaprzestać, kończyć, eliminować
   Our aim is to cut out bureaucracy. (Naszym celem jest wyeliminowanie biurokracji.)
   Their conspiracy has to be cut out. (Ich konspiracja musi zostać wyeliminowana.)
 2. root out
phrasal verb
 1. cut somebody out

eliminować coś

phrasal verb
 1. cut something out

Powiązane zwroty — "eliminować coś"

rzeczownik
eliminacja = elimination +3 znaczenia
eliminowanie = purge +2 znaczenia
czasownik
wyeliminować = erase +1 znaczenie
phrasal verb
idiom