"large" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

large przymiotnik

large + rzeczownik
Kolokacji: 2399
large number • large part • large amount • large company • large city • large group • large area • large population • large quantity • ...
czasownik + large
Kolokacji: 21
grow larger • loom large • look large • become larger • make larger • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) grow, become, bulk, get
Kolokacji: 4
(2) loom, look, seem
Kolokacji: 3
(5) live, feature
Kolokacji: 2
1. live large = używać życia, żyć jak król, żyć wystawnie live large
2. feature large = cecha duży feature large
przysłówek + large
Kolokacji: 117
slightly larger • relatively large • unusually large • fairly large • considerably larger • sufficiently large • surprisingly large • ...
large + przyimek
Kolokacji: 20
large in • large for • large of • large on • large by • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.