"immediately" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediately przysłówek

czasownik + immediately
Kolokacji: 658
immediately begin • immediately follow • immediately start • immediately recognize • serve immediately • respond immediately • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
6. serve immediately = podawać natychmiast po przyrządzeniu serve immediately
24. immediately turn = natychmiast obróć się immediately turn
25. immediately stop = natychmiast zatrzymaj się immediately stop
29. immediately set = natychmiast umieść immediately set
33. immediately put = natychmiast połóż immediately put
34. die immediately = umrzyj natychmiast die immediately
35. immediately run = natychmiast pobiegnij immediately run
42. come immediately = przyjdź natychmiast come immediately
45. go immediately = pójdź natychmiast go immediately
50. work immediately = pracuj natychmiast work immediately
53. immediately get = natychmiast dostań immediately get
56. reply immediately = odpowiedz natychmiast reply immediately
59. appear immediately = pojaw się natychmiast appear immediately
60. say immediately = powiedz natychmiast say immediately
64. immediately agree = natychmiast zgódź się immediately agree
  • The couple turned to face me, and I was immediately struck by their eyes.
  • He was immediately struck by the large amount of money involved.
  • He immediately struck it from his list of possible options.
  • I was immediately struck by how clear the roads were.
  • Out in the open the lightning would immediately strike them.
  • He opened the door and was immediately struck with a blast of really cold air.
  • It immediately struck me as a good possibility for a Post cover.
  • As he entered the heart of the church, Gray was immediately struck by two things.
  • "They've been sitting around the gulf a long time and nobody thinks that if we don't strike immediately something will be lost."
  • Several things immediately strike me with regard to the Summit.
70. immediately decide = natychmiast zadecyduj immediately decide
71. proceed immediately = kontynuuj natychmiast proceed immediately
74. immediately lead = natychmiast zaprowadź immediately lead
77. immediately jump = natychmiast skocz immediately jump
79. immediately end = natychmiast koniec immediately end
81. immediately regret = natychmiast żal immediately regret
82. immediately look = natychmiast popatrz immediately look
85. immediately cease = natychmiast zaprzestanie immediately cease
86. lie immediately = skłam natychmiast lie immediately
87. rise immediately = wzrośnij natychmiast rise immediately
88. occur immediately = nastąp natychmiast occur immediately
93. immediately seek = natychmiast szukaj immediately seek
94. immediately try = natychmiast spróbuj immediately try
98. react immediately = zareaguj natychmiast react immediately
immediately + przymiotnik
Kolokacji: 39
immediately apparent • effective immediately • immediately obvious • immediately available • immediately clear • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.