BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"become" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

become czasownik

czasownik + become
Kolokacji: 16
avoid becoming • consider becoming • lead becoming • start becoming • end up becoming • result becoming • ...
become + przyimek
Kolokacji: 39
become until • become among • become over • become under • become about • ...
become + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 731
become popular • eventually become • become clear • become available • quickly become • become aware • become pregnant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. become popular = stój się popularny become popular
2. later become = później stój się later become
3. eventually become = ostatecznie stój się eventually become
4. become common = powszednieć, spowszednieć, stać się powszednim become common
5. quickly become = szybko stój się quickly become
6. become clear = stawać się jasnym become clear
7. become available = być dostępnym become available
8. become aware = uświadomić sobie, zdać sobie sprawę become aware
9. suddenly become = nagle stój się suddenly become
10. rapidly become = szybko stój się rapidly become
11. become increasingly = stój się coraz częściej become increasingly
12. become pregnant = zachodzić w ciążę become pregnant
13. become apparent = stój się pozorny become apparent
14. become famous = stać się sławnym become famous
15. gradually become = stopniowo stój się gradually become
18. become extinct = wyginąć become extinct
19. become interested = stój się zainteresowany become interested
20. become active = stój się czynny become active
21. become ill = zachorować become ill
22. become obsolete = stać się przestarzałym become obsolete
23. become independent = wyzwól się spod zależności become independent
24. become widespread = stój się rozpowszechniony become widespread
25. become visible = stój się widoczny become visible
26. become harder = stój się twardszy become harder
27. become closer = stój się bliższy become closer
28. become stronger = stój się silniejszy become stronger
29. become angry = rozzłościć się, rozgniewać się, wściec się, zdenerwować się, wkurzyć się become angry
30. become difficult = stój się trudny become difficult
31. become rare = stój się rzadki become rare
32. become better = stój się lepszy become better
33. become important = stój się ważny become important
34. finally become = w końcu stój się finally become
35. slowly become = wolno stój się slowly become
36. become powerful = stój się potężny become powerful
37. become sophisticated = stój się wyrafinowany become sophisticated
38. become successful = zacząć odnosić sukcesy become successful
39. become expensive = stój się drogi become expensive
40. become infected = ulegnij zakażeniu become infected
41. become obvious = stój się oczywisty become obvious
42. become well = stój się dobrze become well
43. become evident = stać się oczywistym, stać się jasnym become evident
44. become frequent = stój się częsty become frequent
45. become aggressive = stój się agresywny become aggressive
46. become concerned = stawać się dotyczyć become concerned
47. become competitive = stój się ambitny become competitive
48. become dependent = stój się zależny become dependent
49. become serious = stój się poważny become serious
50. become seriously = stój się poważnie become seriously
51. become prevalent = stój się przeważający become prevalent
53. become dangerous = stój się niebezpieczny become dangerous
54. become complex = stać się kompleks become complex
55. become rich = stać się bogatym become rich
56. become suspicious = zacznij coś podejrzewać become suspicious
57. become longer = stój się dłuższy become longer
59. become impossible = stój się niemożliwy become impossible
60. become prominent = stój się znaczący become prominent
61. become violent = stać się agresywnym become violent
  • They say the Government has become more violent at putting down opposition.
  • In the end, he became violent and had her locked up.
  • By the middle of the 19th century, modern weapons had become increasingly more violent.
  • For the past year my wife has become increasingly violent.
  • This water was becoming too deep and violent for him.
  • Society in general is becoming more violent and it's not a good thing.
  • His record is long, and in the last year he has become increasingly violent.
  • He has become violent and takes it out on Martha.
  • This year's demonstrations are becoming more violent by the hour.
  • The outside world has become fairly violent and America is involved in several wars.
62. become larger = stój się większy become larger
63. become faster = stój się szybszy become faster
64. become comfortable = stój się wygodny become comfortable
65. become sick = stój się chory become sick
67. become critical = stój się kluczowy become critical
68. become worse = stój się gorszy become worse
69. become effective = wejść w życie, wprowadzić w życie (np. o ustawie, postanowieniu umowy) become effective
70. become commonplace = stać się banał become commonplace
72. become convinced = stawać się przekonany become convinced
73. become irrelevant = stój się niezwiązany z tematem become irrelevant
74. become unbearable = stawaj się nieznośnym become unbearable
75. become widely = stój się powszechnie become widely
76. officially become = oficjalnie stój się officially become
77. actually become = faktycznie stój się actually become
78. immediately become = natychmiast stój się immediately become
79. become depressed = przygnębić się, zdołować się become depressed
80. become intense = stój się intensywny become intense
81. become attractive = stój się atrakcyjny become attractive
82. become fashionable = stawaj się modnym become fashionable
83. become desperate = stój się zrozpaczony become desperate
84. become operational = stawaj się sprawnym become operational
85. become easier = stój się łatwiejszy become easier
86. become necessary = stać się niezbędnym become necessary
87. become entangled = zaplącz się become entangled
88. become profitable = stój się przynoszący zyski become profitable
89. become simply = stój się prosto become simply
90. become predictable = stój się przewidywalny become predictable
91. become friendly = zaprzyjaźnij się become friendly
92. become bigger = stój się większy become bigger
93. become impatient = zniecierpliwić się become impatient
94. become unstable = stawaj się niestabilnym become unstable
95. become efficient = stój się wydajny become efficient
96. become sensitive = stój się wrażliwy become sensitive
97. somehow become = jakoś stój się somehow become
98. become complicated = stój się skomplikowany become complicated
99. become acute = stój się ostry become acute
100. become old = stój się stary become old
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 173

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.