"become comfortable" — Słownik kolokacji angielskich

become comfortable kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stój się wygodny
  1. become czasownik + comfortable przymiotnik
    Silna kolokacja

    They have become quite comfortable with country living, spending their time not just playing but learning a few things too.

powered by  eTutor logo