"ban" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ban czasownik

ban + rzeczownik
Kolokacji: 122
ban marriage • ban weapons • ban abortion • ban imports • ban parties • ban discrimination • ban the sale • ban the use • ...
czasownik + ban
Kolokacji: 18
banned from entering • try to ban • vote to ban • propose banning • banned from using • ...
ban + przyimek
Kolokacji: 28
banned from • banned under • ban by • ban on • banned in • ...
ban + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
officially banned • effectively ban • permanently banned • completely banned • later banned • ...

ban rzeczownik

rzeczownik + ban
Kolokacji: 37
lifetime ban • travel ban • test ban • government ban • blanket ban • ...
ban + rzeczownik
Kolokacji: 6
test ban treaty • Ban Landmine • Comprehensive Test Ban Treaty • Ban Treaty • Ban Johnson • ...
ban + czasownik
Kolokacji: 33
ban applies • ban remains • ban affects • ban takes • ban violates • ...
czasownik + ban
Kolokacji: 21
receive a ban • lift the ban • impose a ban • enforce the ban • support a ban • ...
przymiotnik + ban
Kolokacji: 70
total ban • outright ban • complete ban • two-year ban • constitutional ban • ...
przyimek + ban
Kolokacji: 13
for a ban • to a ban • of the ban • with a ban • despite the ban • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.