"automatically" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

automatically przysłówek

czasownik + automatically
Kolokacji: 335
automatically qualify • automatically generate • automatically make • automatically go • automatically adjust • posted automatically • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 51
  • We're going to build team and qualify automatically next year.
  • The top 16 players in the field automatically qualify for next year's event.
  • China automatically qualifies for 6 men's and 4 women's places.
  • Under the current system, only the top 10 drivers automatically qualify.
  • In addition, four teams have automatically qualified based on other reasons.
  • Families who are living with family or friends will no longer automatically qualify for shelter.
  • As a member of the Top 16, he automatically qualified for tournaments.
  • They also said the holders should no longer qualify automatically.
  • The top two teams in each group qualified automatically for the quarter final stage.
  • Mexico as host country is automatically qualified in every event.
4. automatically go = automatycznie pójdź automatically go
5. posted automatically = wysłany automatycznie posted automatically
7. automatically receive = automatycznie otrzymaj automatically receive
9. turn automatically = obróć się automatycznie turn automatically
10. say automatically = powiedz automatycznie say automatically
17. automatically mean = automatycznie oznaczaj automatically mean
19. come automatically = przyjdź automatycznie come automatically
21. automatically switch = automatycznie się przełączaj automatically switch
24. automatically get = automatycznie dostań automatically get
25. automatically start = automatycznie zacznij automatically start
27. automatically follow = automatycznie nastąp automatically follow
34. respond automatically = odpowiedz automatycznie respond automatically
36. automatically put = automatycznie połóż automatically put
37. automatically stop = automatycznie zatrzymaj się automatically stop

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.