"hear thoughts" — Słownik kolokacji angielskich

hear thoughts kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear one's thoughts
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz myśli
  1. hear czasownik + thought rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I would very much like to hear your thought on this.