"make" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

make czasownik

make + rzeczownik
Kolokacji: 1739
make decisions • make sense • make money • make progress • make contact • make reference • make arrangements • ...
czasownik + make
Kolokacji: 306
avoid making • help make • start making • deny making • stop making • begin making • enjoy making • consider making • ...
make + przyimek
Kolokacji: 106
make up • make out • make off • make back • make following • ...
make + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 429
make sure • make available • make clear • barely make • make explicit • specially made • make possible • make certain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. make sure = upewnić się, dopilnować czegoś make sure
2. make available = czynić dostępnym, udostępniać make available
3. make clear = udrożniać, udrożnić make clear
4. make possible = umożliwiaj make possible
5. make certain = upewniać się make certain
6. barely make = ledwie zrób barely make
7. specially made = specjalnie zrobiony specially made
8. locally made = w okolicy zrobić locally made
9. make explicit = wyjaśniać coś, stawiać sprawę jasno make explicit
  • The contrast in their present lives could not be made more explicit.
  • I shall now try to make explicit what these lines are.
  • The theme of a call to action was made more explicit in the performance, with N!
  • This book makes explicit what many people feel, all over the world, but are too embarrassed to say.
  • "I already made explicit that they would be answered later."
  • She also struggled with health problems, to an extent made explicit in her book.
  • As a result, his music suggests more than it makes explicit.
  • But exactly who these characters are is never made explicit.
  • We would like to see those links made much more explicit.
  • I think it should be made explicit what case is involved here.
10. make aware = uświadom make aware
11. make redundant = uczyń zredukowany make redundant
12. actually make = faktycznie zrób actually make
13. make famous = rozsławiać, wsławić make famous
15. make accessible = udostępniać make accessible
17. make visible = uczyń widoczny make visible
19. make good = odnieść sukces (np. finansowy, zawodowy) make good
20. finally make = w końcu zrób finally make
22. made entirely = zrobiony całkowicie made entirely
23. originally made = początkowo zrobić originally made
24. make permanent = uczyń stały make permanent
26. hardly make = ledwie zrób hardly make
29. definitely make = z pewnością zrób definitely make
31. make illegal = zdelegalizuj make illegal
32. simply make = po prostu zrób simply make
34. easily make = łatwo zrób easily make
35. alone make = w pojedynkę zrób alone make
38. make worse = pogarszać make worse
39. commonly made = powszechnie zrobić commonly made
42. made earlier = uczyniony wcześniejszy made earlier
46. merely make = jedynie zrób merely make
47. initially make = początkowo zrób initially make
48. slowly make = wolno zrób slowly make
53. once make = kiedyś zrób once make
54. make simple = uczyń prosty make simple
55. make ready = przygotuj się make ready
56. make difficult = utrudniaj make difficult
58. made primarily = zrobiony pierwotnie made primarily
59. make public = podać do publicznej wiadomości make public
60. clearly make = najwyraźniej zrób clearly make
61. largely made = w dużej mierze zrobić largely made
62. make fast = przymocować, umocować make fast
63. make necessary = uczyń niezbędny make necessary
65. make popular = uczyń popularny make popular
66. made directly = zrobiony bezpośrednio made directly
67. made before = zrobiony wcześniej made before
68. mainly made = głównie zrobić mainly made
69. later make = później zrób later make
74. make small = uczyń mały make small
75. make obsolete = uczyń przestarzały make obsolete
76. carefully made = ostrożnie zrobić carefully made
79. made shortly = zrobiony wkrótce made shortly
80. surely make = na pewno zrób surely make
81. newly made = nowo zrobić newly made
82. make safe = stwórz bezpieczne warunki make safe
84. made solely = zrobiony wyłącznie made solely
85. make evident = unaocznić, przedstawić coś w sposób oczywisty make evident
86. make manifest = marki manifest ładunkowy make manifest
87. make free = swobodnie się rozporządzać make free
90. make responsible = obciążać odpowiedzialnością make responsible
92. truly make = naprawdę zrób truly make
93. exactly make = dokładnie zrób exactly make
95. make perfect = uczyń doskonały make perfect
97. barely make out = ledwie poradź sobie barely make out
98. make nice = uczyń miły make nice
99. completely made = całkowicie zrobić completely made
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 105

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.