BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"local" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

local przymiotnik

local + rzeczownik
Kolokacji: 1534
local government • local authority • local resident • local community • local official • local station • local newspaper • local election • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. local resident = miejscowy mieszkaniec local resident
  • But now local officials have come up with their own approach.
  • "And who are we as local officials to question the security needs of the country at large?"
  • But local black officials have by and large yet to take up the cause.
  • Still, many of the local officials are not so sure.
  • Today, local officials tried to put the best face on the report's results.
  • The Open is off to a good start, local officials said.
  • He said they have yet to meet with local officials or business people.
  • For some local officials, however, the work was taking too long.
  • Many students are children of local government officials and community leaders.
  • Local officials have said 17 people were killed, among them women and children.
10. local economy = lokalna gospodarka local economy
11. local level = szczebel lokalny local level
12. local population = ludność miejscowa, ludność tubylcza local population
17. local market = lokalny zbyt, rynek lokalny local market
18. local news = wiadomości lokalne local news
19. local artist = miejscowy artysta local artist
21. local hospital = miejscowy szpital local hospital
22. local farmer = miejscowy farmer local farmer
23. local band = lokalny pas local band
27. local paper = gazeta lokalna local paper
28. local law = prawo lokalne, prawo miejscowe local law
32. local legend = miejscowa legenda local legend
34. local shop = pobliski sklep local shop
37. local branch = lokalne odgałęzienie local branch
38. local charity = lokalna organizacja charytatywna local charity
39. local bank = bank lokalny local bank
41. local library = pobliska biblioteka local library
42. local militia = lokalna milicja local militia
46. local custom = lokalny zwyczaj local custom
48. local bar = lokalny bar local bar
50. local pub = pobliski pub local pub
51. local landmark = miejscowy punkt orientacyjny local landmark
52. local dealer = miejscowy handlowiec local dealer
53. local radio = lokalna rozgłośnia local radio
55. local tribe = lokalne plemię local tribe
59. local theater = miejscowy teatr local theater
60. local talent = określenie na pożądaną osobę odmiennej płci z lokalnej społeczności local talent
62. local hero = lokalny bohater local hero
65. local landowner = miejscowy właściciel ziemski local landowner
66. local priest = miejscowy kapłan local priest
67. local newscast = lokalne wiadomości local newscast
68. local guide = miejscowa wskazówka local guide
69. local reporter = miejscowy reporter local reporter
70. local produce = lokalne produkty rolne local produce
72. local ruler = miejscowy władca local ruler
75. local sheriff = miejscowy szeryf local sheriff
76. local villager = miejscowy mieszkaniec wsi local villager
78. local architect = miejscowy architekt local architect
80. local journalist = miejscowy dziennikarz local journalist
81. local attraction = miejscowa dewiacja (kompasu) local attraction
82. local Bishop = miejscowy Biskup local Bishop
83. local supermarket = lokalny supermarket local supermarket
84. local populace = lokalna ludność local populace
85. local lore = lokalna tradycja ludowa local lore
88. local prosecutor = miejscowy oskarżyciel local prosecutor
89. local developer = miejscowy developer local developer
90. local ordinance = miejscowe rozporządzenie local ordinance
91. local cuisine = lokalna kuchnia local cuisine
96. local culture = lokalna kultura local culture
99. local firm = miejscowa firma local firm
100. local environment = pobliskie środowisko local environment
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 234
przysłówek + local
Kolokacji: 5
most local • purely local • strictly local • intensely local • distinctly local
local + przyimek
Kolokacji: 3
local to • local in • local of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.