BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"find" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

find czasownik

find + rzeczownik
Kolokacji: 1018
find employment • find traces • find fault • find refuge • find shelter • find comfort • find inspiration • find happiness • find solace • ...
czasownik + find
Kolokacji: 128
help find • report finding • keep finding • try find • scramble to find • struggle to find • awake to find • try to find • want find • ...
find + przyimek
Kolokacji: 97
find out • find back • find up • found throughout • find near • ...
find + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 265
find guilty • finally find • commonly found • suddenly find • find dead • find attractive • find useful • find interesting • find alive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 82
1. find guilty = uznaj winnym find guilty
2. find dead = uważaj za zmarły find dead
3. finally find = w końcu znajdź finally find
  • One of the security guys has finally found something to do.
  • He finally found them toward the back of the room.
  • We finally found the energy to get up and look around us.
  • Miles finally found something to do with all the air he'd taken in.
  • I think we've finally found something that you do well!
  • After six months of effort, he had finally found her.
  • I feel like with my wife and family that I've finally found home.
  • It had already been dark for some time when we finally found our company.
  • It took a moment for him to continue but he finally found his voice.
  • It looks like we finally found what we've been after.
7. easily find = łatwo znajdź easily find
10. somehow find = jakoś znajdź somehow find
11. find useful = miej pożytek find useful
12. find attractive = uważaj za atrakcyjny find attractive
13. quickly find = szybko znajdź quickly find
14. find interesting = bądź zaciekawionym find interesting
15. find alive = uważaj za żywy find alive
16. found nearby = załóż blisko found nearby
17. newly found = nowo załóż newly found
18. later found = później załóż later found
20. actually find = faktycznie znajdź actually find
22. occasionally found = od czasu do czasu zakładaj occasionally found
23. found mainly = załóż głównie found mainly
24. found naturally = załóż naturalnie found naturally
25. found primarily = załóż pierwotnie found primarily
26. find difficult = uważaj za trudny find difficult
28. once found = kiedyś załóż once found
29. simply find = po prostu znajdź simply find
30. better find = lepiej znajdź better find
31. found earlier = uważany za wcześniejszy found earlier
33. found worldwide = załóż na całym świecie found worldwide
34. find hard = znajdź mocno find hard
35. find amusing = znajdź rozśmieszanie find amusing
36. initially find = początkowo znajdź initially find
37. find unconscious = uważaj za nieprzytomny find unconscious
38. find objectionable = uważaj za nie do przyjęcia find objectionable
40. find liable = uważaj za odpowiedzialny find liable
41. find innocent = uważaj za niewinny find innocent
44. find offensive = znajdź ofensywa find offensive
45. find acceptable = uważaj za dopuszczalny find acceptable
46. surely find = na pewno znajdź surely find
47. find disturbing = znajdź zakłócanie find disturbing
49. no longer find = już nie znajdź no longer find
50. find wrong = znajdź źle find wrong
51. find fascinating = uważaj za pasjonujący find fascinating
52. hardly find = ledwie znajdź hardly find
54. later find out = później dowiedz się later find out
55. predominantly found = w przeważającej mierze załóż predominantly found
56. found so far = załóż do tej pory found so far
57. widely found = powszechnie zakładać widely found
58. found as well = załóż też found as well
59. find necessary = uważaj za niezbędny find necessary
60. find distasteful = uważaj za niesmaczny find distasteful
61. find unacceptable = uważaj za nie do przyjęcia find unacceptable
62. find surprising = uważaj za zadziwiający find surprising
63. found away = załóż daleko found away
64. find funny = uważaj za zabawny find funny
65. clearly find = najwyraźniej znajdź clearly find
66. find impossible = uważaj za niemożliwy find impossible
68. find appealing = znajdź apelowanie find appealing
69. readily found = chętnie załóż readily found
71. regularly found = regularnie załóż regularly found
72. found alone = załóż w pojedynkę found alone
73. personally find = osobiście znajdź personally find
75. find helpful = uważaj za pomocny find helpful
76. find unconstitutional = uważaj za niezgodny z konstytucją find unconstitutional
78. most found = najbardziej zakładać most found
79. found shortly = załóż wkrótce found shortly
80. found locally = załóż w okolicy found locally
81. find responsible = uważaj za odpowiedzialny find responsible
82. constantly find = ciągle znajdź constantly find

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.