"enjoy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enjoy czasownik

enjoy + rzeczownik
Kolokacji: 277
enjoy life • enjoy popularity • enjoy privileges • enjoy freedom • enjoy success • enjoy music • enjoy food • enjoy support • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
2. enjoy popularity = ciesz się popularnością enjoy popularity
4. enjoy privileges = cieszyć się przywilejami enjoy privileges
8. enjoy food = zjedz z przyjemnością jedzenie enjoy food
9. enjoy status = ciesz się statusem enjoy status
10. enjoy protection = lubić ochronę enjoy protection
11. enjoy peace = ciesz się pokojem enjoy peace
12. enjoy rights = ciesz się prawami enjoy rights
14. enjoy one's time = lubić czyjś czas enjoy one's time
15. enjoy one's work = lubić czyjś praca enjoy one's work
16. enjoy one's visit = lubić czyjś wizyta enjoy one's visit
17. enjoy sports = lubić sporty enjoy sports
  • Allow people time off to enjoy art, music or sport.
  • He is reported to enjoy farming, reading, sports and politics.
  • She is the more level headed of the group and enjoys sports.
  • He is reported to enjoy social networking, sports and travel.
  • As a child he attended public schools and enjoyed sports especially American football.
  • In his free time he enjoys sports, reading, electronic music and travel.
  • He is reported to enjoy travel, swimming, reading, and sports.
  • From a young age, he enjoyed sports and martial arts.
  • I enjoy most sports, listening to all kinds of music and cooking.
  • In his youth he was quite active and enjoyed such sports as football.
18. enjoy power = ciesz się mocą enjoy power
19. enjoy things = lubić rzeczy enjoy things
20. enjoy relations = lubić związki enjoy relations
21. enjoy growth = korzystaj ze wzrostu enjoy growth
23. enjoy access = ciesz się dostępem enjoy access
24. enjoy activities = lubić działalności enjoy activities
25. enjoy one's stay = lubić czyjś pobyt enjoy one's stay
26. enjoy one's role = lubić czyjś rola enjoy one's role
27. enjoy one's holiday = miej udane wakacje enjoy one's holiday
28. enjoy one's job = lubić czyjś praca enjoy one's job
29. enjoy prosperity = ciesz się dobrobytem enjoy prosperity
30. enjoy a climate = ciesz się klimatem enjoy a climate
31. enjoy autonomy = ciesz się niezależnością enjoy autonomy
33. enjoy wine = wypij wino enjoy wine
34. enjoy reading = lubić czytać enjoy reading
35. enjoy sex = korzystaj z seksu enjoy sex
36. enjoy a meal = zjedz z przyjemnością posiłek enjoy a meal
40. enjoy fishing = lubić rybołówstwo enjoy fishing
42. enjoy immunity = ciesz się odpornością enjoy immunity
43. enjoy the view = podziwiać widok (np. zza okna), rozkoszować się widokiem enjoy the view
44. enjoy several years = przyjemnie spędź kilka lat enjoy several years
46. enjoy the experience = ciesz się doświadczeniem enjoy the experience
47. enjoy the pleasures = ciesz się przyjemnościami enjoy the pleasures
48. enjoy the show = dobrze się baw na widowisku enjoy the show
51. enjoy the fruits = zjedz z przyjemnością owoce enjoy the fruits
52. enjoy every minute = lubić co minuta enjoy every minute
56. enjoy art = lubić sztukę enjoy art
57. enjoy a period = przyjemnie spędź okres enjoy a period
58. enjoy a run = lubić bieg enjoy a run
60. enjoy movies = dobrze się baw na filmach enjoy movies
61. enjoy one's article = lubić czyjś artykuł enjoy one's article
64. enjoy health = ciesz się zdrowiem enjoy health
66. enjoy fame = ciesz się sławą enjoy fame
67. enjoy prestige = ciesz się prestiżem enjoy prestige
68. time to enjoy = czas lubić time to enjoy
69. enjoy a revival = dobrze się baw na ożywieniu enjoy a revival
70. enjoy the favour = ciesz się przysługą enjoy the favour
71. enjoy one's victory = lubić czyjś zwycięstwo enjoy one's victory
72. enjoy respect = ciesz się respektem enjoy respect
75. enjoy nature = ciesz się naturą enjoy nature
76. enjoy hunting = lubić polowanie enjoy hunting
77. enjoy the sight = ciesz się wzrokiem enjoy the sight
78. enjoy wealth = ciesz się bogactwem enjoy wealth
79. enjoy the scenery = ciesz się widokiem enjoy the scenery
80. enjoy skiing = lubić narciarstwo enjoy skiing
82. enjoy sales = lubić sprzedaże enjoy sales
83. enjoy a degree = ciesz się stopniem enjoy a degree
84. enjoy recognition = ciesz się uznaniem enjoy recognition
85. enjoy independence = ciesz się niezależnością enjoy independence
czasownik + enjoy
Kolokacji: 25
seem to enjoy • continue to enjoy • begin to enjoy • want to enjoy • come to enjoy • go to enjoy • ...
enjoy + przyimek
Kolokacji: 39
enjoy by • enjoyed since • enjoy under • enjoy during • enjoy without • ...
enjoy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 50
thoroughly enjoy • actually enjoy • particularly enjoy • clearly enjoy • greatly enjoy • simply enjoy • once enjoy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.