"enjoy every moment" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy every moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: enjoy the moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić każdy moment
  1. enjoy czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She had great success here and seemed to enjoy every moment.